simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇
AbbaIs:Ascet ܆ ܘܬܕܥܘܢ ܕܡܪܡܪܘ ܗܠܝܢ ܠܡܪܝܐ . ܟܕ
AbbaIs:Ascet ܠܝ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܠܡܚܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܟܝܢܐ ܇ X ܗܠܝܢ ⁷ܕܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܘܐܦܩܢܝܗܝ
AbbaIs:Ascet ܝܩ̇ܕܬ ܇ ⁷ܢܩܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ .
AbbaIs:Ascet ܕܡܝܝܬ ⁷ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܬ̣ ܘܠܘ ⁷ܒܣܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܐܠ ⁸ܐܢܬ .
AbbaIs:Ascet ܥܒܕܝܢ ܠܟ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܟ . ²
AbbaIs:Ascet ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ |ܐܦ
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ⁷ܓܢܒܐ̣ ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܐܬܬܘܝ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ . ܝܠ̣ܦ
AbbaIs:Ascet ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܒ̣ܠܬ ܡܢ ܐܒܗܝܟ̈
AbbaIs:Ascet ܩܐܡ̈ ܗܘܐ ܘܡܨܠܐ ܗܠܝܢ : ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ
AbbaIs:Ascet ³³ܠܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܒܨ ܝ
AbbaIs:Ascet ⁷ܣܐܡܐ ܘܡܢ ܕܗܒܐ ܗܠܝܢ ܕܝܗ̇ܒܬ ܠܟܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܇ ܩܕܡܝܟ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝܢ ܠܝ̣ ܘܠܝܬ
AbbaIs:Ascet ²0ܗܠܝܢ ܕܙܟ̣ܝܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܟܕܘ
AbbaIs:Ascet |ܦܣ̇ܩ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ¹ܕܒܣܪܐ ܇ ܥܕܡܐ
AbbaIs:Ascet . ² XXܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܬܚܪܪ ܗ̣ܘ ܐܝܣܪܝܠ
AbbaIs:Ascet ܦ̇ܠܚ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܥܒܕ ܠܐܦܪܝܡ