simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . X ܫܓܝܫܘܬܗܘܢ X ¹¹ܕܝܢ X ⁸ X X X ⁹X X X0 X . X ¹⁰ܥܠ ܕܠܝܬ ⁷ ܗܠܝܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܇ ܛܠܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܬܛܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ
AbbaIs:Ascet . ²⁴ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܩܫܝܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ : ܕܐܠܐ ܬܬܗܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܛܠܝܐ̈
AbbaIs:Ascet . ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ : ܕܠܒܝܬܝ ܐܫܕܐ ܡܢ ܩܕܡܝ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܘ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܣܝܢܐ ܕܡܠܐ ܣܪܝܘܬܐ . X XX ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘ̇ܐ ¹ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet . ܒܨ ܝ ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ̣ ܐܚܝ ܚܒܝܒܐ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܦ ܐܢܬ . ܐܬ ܗܠܝܢ XX ¹⁸ܝܒ̣ܕ X ¹⁴ܠXܝ X¹ X ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܠܨ ³³ܠܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet . ܘܕܚ̣ܠ ܐܠܝܐ̣ ܘܥ̣ܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܝܙܒܠ . Xܢ 8ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܗܟܢܐ ܢܘܣܦܘܢ ܠܝ ܇ ܕܡܚܪ ܫܥܬܐ̣ ܐܣܝܡ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܕܚܕ ܡܢ
AbbaIs:Ascet . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܥܒ̇ܕܬ X ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܠܝܢ ²³ܠܝ̣ ܘܬܝܒܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet : ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ̣ ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ⁷ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܚܕ ܦܪܝܫܐ ⁵ܘܐܚܪܢܐ ܡܟܣܐ . ܗ̇ܘ ܦܪܝܫܐ X ܩܐܡ̈ ܗܘܐ ܘܡܨܠܐ
AbbaIs:Ascet : ܕܟܝܘܬܐ̣ ܠܐ ܪܘܓܙܐ̣ X¹ܛܒܘܬܐ̣²0 ܢܝܚܘܬܐ̣ ܚܕܘܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܒܠܗ̣ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet : ܕܠܐ ܐܝܬ ܨܐܕܝ ܡܕܡ ܕܒܝܫ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܬܬܠܝܘܗܝ ¹0 ܠܦܘܡܐ ¹¹ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ¹²ܘܬܬܚܫܒ ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet : ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ̣ ܐܡܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܇ ܩܘܛܥܐ ³⁹ ܡܘܠܕ ܗܠܝܢ ܢܛ̣ܪܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܠܕܢ̈ ܠܗ̇ . ܐܝܬܝܗܝܢ ³⁸ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet : ܝܘܬܪܢܐ̣̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܘܢܝܚܐ̈ : ²ܡܛܠ ܕܟܕ ܙܟܝܢ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ¹ܬܠܬܐ ܚܫܐ̣̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܦܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ̣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ddX ܕܗܠܝܢ ⁴⁴ X ܠܗ X² ⁴⁹ܫܠܝܐ X ⁴⁸ Xܓܒܪܗ̇ X ¹ X ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ ²⁴ ܦܐ̇ܪ ⁴⁷ܝ X²ܕܫ̇ܪܐ X ⁴⁸ܝܒ̇ܕܗ dd X ⁴⁵ X X²ܕܡܢ
AbbaIs:Ascet X XX ܘܕܢܢܝܘܬܐ ⁸ ܝ ܗܟܢܐ ¹⁵ܝ ܢܛܥܟܘܢ ¹⁴ܝ X ¹³ܝ ܘ X X ܗܠܝܢ ܘܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ⁵ ܦ̇ܠܝܢ X ¹¹ܘܛܡܐܐ ¹⁰ܝ ܚܠܥ
AbbaIs:Ascet X ²ܒܥܘ X ¹ ܕܒܝܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : ܗܠܝܢ . ܐܡܝܢ . X XX¹ܘܢܝܣܢܢܝ XX X ⁴ܚܝܠܝ̈ XX X ³ܗܘ ddX
AbbaIs:Ascet X ²ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܙܢܝܘܬܐ̣ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ̣ ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܟܠܩܪܨܐ̣ ܕܠܒܝܫ ܐܣܛܠܐ ܕܚܫܐ̣̈ X
AbbaIs:Ascet X ²ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܡܦܝܣܝܢ ²⁷ܠܠܒܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܪܝܝܐ 0O⬩ ²⁴ܘܕܪܚ̇ܡ ܪܘܪܒܘܬ ²⁵ܬܪܥܝܬܐ ܇ ܘܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X ²⁸ܗܠܝܢ ddX²ܐܝܠܝܢ X . X² ²ܩ X X ddܝ ܫܠܡܐ ܗܠܝܢ X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX ܗܠܝܢ XX ܗ̇ܢܘܢ X ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²²
AbbaIs:Ascet X ¹ XX XX X |ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܩܛܝܪܐܝܬ ܢܬܚܣܢ ¹ܠܡܪܛܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒ̇ܥܐ Xܝܥܠܝܗܘܢ ¹ܡܢ ܡܪܢ ܕܢܫܒܘܩ ܠܟ . X ܫܡܥܬ X ¹ Xܥܠ
AbbaIs:Ascet X ¹¹ܕ ⁹ X XX ¹⁰ XX ܬܦܘܩ ܢܦܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܗܠܝܢ X ܗܠܝܢ ⁷ܒܝܫܐ̈ ⁸ X ܥܡܠܗ̇ ¹³ܝ ܡܢܛܪܝܢ ܘܡܣܬܪܝܢ ¹²ܝ
AbbaIs:Ascet X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ ²¹ܕܡܨܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܗܘܘ ܚܕ ܒܡܪܝܐ̣ ܟܕ ¹⁸ ܣܕܩܐ ܡܟܝܠX ¹ܠܝܬ ܒܗܘܢ .