simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . X ܢܐܨܦ ܗܠܝܢ ܇ ܚܠܦ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ̣ ܫܝܢܐ ܇ ܚܠܦ ܚܪܝܝܘܬܐ̣ ܡܟܝܟܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ . ܡܬܐܡܪܐ ܩܝܡܬܐ̣ ܦܓܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ̣ ܗܠܝܢ ⁴ܒܚܩܠܬܐ̈ ܇ ⁵ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ⁸ ܝܩ̇ܕܬ ܇ ⁷ܢܩܥܘܢ
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ̣ ܡܛܠ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܫܥܬܐ ܕܡܬܦܢܐ ܚܛܝܐ̣ ܡܩܒܠ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫ̇ܒ ܠܗ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ |ܒܦܪܗܣܝܐ ܥܒܕܢ̈ ܚܛܗܝܗܝܢ̇̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܬܒܩܝܘ ¹¹ܒܦܪܨܘܦܐ ¹²ܕܙܢܝܬܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܢܢ ܇
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܚܫܐ ܠܠܒܗ . ܥܠ ܕܠܐ ܦܣ̣ܩ ܣܟܠܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ X ܒ̇ܢܐ XXX X ⁸ܟܠ X ⁵ܡܬܟܬܫܢ̈ ܐܢܝܢ̈ XX X ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܕܟܠܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܡܡܗܝܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܒܘܫܐ̈ X⁷ܕܡܫܬܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܕܢܫܬܕܐ ⁶⁸ܒܚܫܘܟܐ . ܕܠܥܠܡ .
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ . ܩܢܝܗ̇ ³ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ̣ ܘܬܥܒܕ ܟܠܗ ܙܒܢܟ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ̣ ܝܠܕܐ ܠܗ ܠܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܒܝܟܝ̣̈ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬܟܝ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܟܝ ܒܢܝ̈ ܒܒܠ̣
AbbaIs:Ascet ¹ܕܟܠܝܢ ܠܢ ²ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ̣ ܘܐܡ̣ܪ : ³ܣܓܝܐܐ̈ ⁴ ܕܒܥܝܢ ܗܠܝܢ . X XX ܡܪܢ ܚܒܝܒܐ ܝܫܘܥ ܡܚܘܐ ܠܢ ܕܥܒ . . . ܕܐ X ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ̣ ܗ̇ܝ ܕܬܣܝܒܪ ܨܥܪܐ̣ ܗܠܝܢ ܘܐܘܠܨܢܐ̣ ¹⁷ܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܐܬܐ ܨܝܕ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܕܝܠܗ ܇ ܠܐ ³ X ܣ̇ܢܐ ܠܐܢܫ ⁴ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ⁰ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܦܣ ܇ ܐܢ ²ܥ̇ܐܠ ܒܕܝܢ̣ܐ ܥܡ ܐܢܫ ܇ ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܘܫܟܝܪܘܬ ܠܒܗܘܢ . XX ܗܠܝܢ ܥܣܘ̣ ܕܐܘܒܕ ³⁹ܒܘܪܟܬܗ ܡܛܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܟܝܪܬܐ . X ܩX
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . X X ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܘܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ ܘܡܚܣܟܘܬܐ ܡܘܒܕܝܢ ¹³ܠܗ ¹⁴ܡܢܢ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܒܐ ¹⁷ܡܝܐ̈ . XX ܡܛܠ ܠܒܐ ܠܐ ܕܚܘܠܬܢܐ ܗܠܝܢ ܡܒܘܥܐ X ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܇ ܘܚܦܪܘ ܠܗܘܢ ܓܘܒܐ̈ ܪܥܝܥܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܕܝܗܒܢ̈ ܩܘܛܥܐ X ܠܢܦܫܐ ܇ ܕܠܐ ܬܣܝܒܪ X ܒܥܢܘܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ⁸ܩܕܡܝ̣ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . 44ܡܛܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܠܝܛܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ¹⁹ܕܡܛܝܘ ²0ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܟܚܘ ܠܒܟܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܡܢܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X XX X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX ܗܠܝܢ XX ܗ̇ܢܘܢ X ܗܠܝܢ X ¹²ܡܫܬܡܥܐ X²ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܪܒܥ̈ ܒܟܠ ܫܥܐ . ܕܢܨܠܐ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܇ ܘܕܢܐܫܘܕ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ . ¹ XX [4]ܗܘܢܐ ܣܢܝܩ ܥܠ
AbbaIs:Ascet : ܕܠܐ ܐܝܬ ܨܐܕܝ ܡܕܡ ܕܒܝܫ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܒܟ ܕܚܠܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܬܬܠܝܘܗܝ ¹0 ܠܦܘܡܐ ¹¹ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ¹²ܘܬܬܚܫܒ ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܫܪܝܢ̈ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ . ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܥܩܒܢܘܬܐ̣ ܘܕܢܪܚܡ ܐܢܫ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ̣ ܘܒܝܫܘܬ ܠܒܐ .