simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
ActsMiaphysites ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
ActsStAnth ܕܢܫܡܝ ܐܚܐ ܦܫܝX ܗܠܝܢ ܘܢܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܬܪܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚܬ̇ . ܐܟܚܕ
ApocPs-Meth ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈
Ath:ExposPs ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ .
Ath:ExposPs . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܨܠܝܢܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܒܡܙܡܘܪܐ
Ath:HomEpist ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ
Ath:HomEpist ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ
Ath:HomEpist ܐܡ̇ܪܝܢ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܘܡܢ
Ath:Inc ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܕ
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ ܀ XX ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ
Ath:Treatises . ܘܢܫܐܠ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ . ܕܐܢ
Babai:BookUnion ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܠܐ
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ