simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ ܠܚܝܠܟ ܕܢܐܨܦ ¹ ܕܝܠܗܝܢ ܇ ܕܢܣܬܪܟ ²ܒܫܥܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܡܐ̣̈ ܗܫܐ̣ ⁵ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ . X⁰ XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsStAnth ܘܢܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܢ X ܣܝܝܙ XX ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܩ ܒXܒܫܘXܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ X ܢܦܢ ܘܢܦܠܢ 1ܣܝܝ ܠXܝ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܫܡܝ ܐܚܐ ܦܫܝX
AntiTriThWrit ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܓܘܢܝܬܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܬܘܕܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܬܚܫܚܬ̇ . ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܕܬܥܝܪ X1X1ܩ ܘܬܢܕ ܠܗܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܕܟܝܐ̈ ܘܥܢܬܐ̈ ܒܐܦܝ̈ X ܬܪܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
Ath:ExposPs ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܨܘܬܘ ܟܠ ܥܡܪܝ̈ ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ
Ath:HomEpist ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܝܟ ܗܘ̣ܝܗܘܢ . ܡܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܬ ܡܢ ܐܒܐ X . ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
Ath:Treatises ܫܡܗܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܫܠܡܝܢ ܠܒܘܕܩܐ̈ ܕܢܒܝܐ . ܐܘ̈ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܓܡܝܪܐ ܢܣܝܡ . ܘܢܫܐܠ ܠܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܗܘ ܗܘܕܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܣ̣ܬܥܪ . ܝ XX XX ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ ܘܐܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܟܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܡܠܠ ܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܃ ܡܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܂ ܗ̈ ܃ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܕܥ ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂ ܟܕ ܠܒܘܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܝܝ ܠܓܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܒܕ ܐ ܟ