simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܘ̇ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܠܗܐ . ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܦܘܢܝ
PhiloxMab:TenMem . ܕܦ̇ܓܥܝܢ ܒܫܪܒܐ̈ ܗܠܝܢ . ܕܢܗܘܘܢ ܠܚܝܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܗܘ ܥ̇ܒܕ ܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܝܡܢ ܕܐܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܢܩ̇ܪܒ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܟܝܢܢX X
PhiloxMab:TenMem ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܥܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܠܚ̇ܡ ܠܫܪܒܟܘܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܪܓܘܢܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܠܡܢ ܡܠܟܬ
PhiloxMab:TenMem ܠܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem i X X ܗܠܝܢ : ܐܝܬܘܘܐܠܟ ܕܬܥܕܘܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܦܪܝܫ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܐܢ ܟܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗܠܝܢ : ܒ .
PhiloxMab:TenMem ܕܟܐܢܐܝܬ ܬܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ : ܗܐ Xܗܦܟ
PhiloxMab:TenMem ܣܝܡܟ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܗܐ ܥܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܛܠܢܝܬܐ ܐܘ̇
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܟܕ ܛܒ