simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܝXܐܝܠܝܢ X ²⁹ܠܬܪܥܐ̈ X ²⁸ܗ̇ܝ ܕܥܐܠܐ ²⁸ X X ²⁷ ܘܡܫܝܝܐ̈ ܗܠܝܢ . 4ܘܡܛܠ ܫܒܬܐ̣ ܪܒܐ ܗܝ |ܠܡܐܡܪ ܇ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ¹ܐܝܬܝܗ̇ ² X
AbbaIs:Ascet X ܕܒܟܝܢܐ ²⁹ܠܡܐܥܐ ܒܠܥܕ ³0ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܇ ²⁸ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܢܟܝܐ ܡܢ ܙܝܙܢܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢ
AbbaIs:Ascet ܐܣܒܘܠ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ X ܡܫܬܘܐ ⁷ܐܢܐ ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫܓܝܫܐܝܬ̣ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ : ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܝܢ̈ ܦܣܩܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܩܛܪ ܗܘܐ ܠܥܙܪ X . ¹⁴ XX ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܙܩܐ̈ ܒܠܝܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܬܪܡܐ ܒܗܝܢ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ . XX
AbbaIs:Ascet ¹ܬܠܬܐ ܚܫܐ̣̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܦܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ̣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܢܘܗܪܗ̇ ¹ܕܐܠܗܘܬܐ . ² XX X X ¹ܥܒܕ ܚܝܠܟ ܠܡܥܪܩ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܬܚܪܪ ܗ̣ܘ ܐܝܣܪܝܠ ܇ ܗܝܕܝܢ ܝܗ̇ܒ ³ܒܪܢܫܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܚܡܣܢܢܘܬܐ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝܐ . ² XXܘܒܝܕ
AbbaIs:Ascet ܕܦܠܚܘ ܥܒܕܘܬܐ ܠܒܥܠܕܒܒܐ . ¹⁵ܗܕܐ ܡܟܝܠ X ¹ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܡܐܢܐ̈ ܕܕܗܒܐ X ܘܕܣܐܡܐ ¹⁴ܘܢܚܬܐ̣̈ ܪܓܫܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̣ܕ̣ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܣܩ ܗܠܝܢ ¹ ¹⁰ܕܚܢܢ XX¹ ¹⁵ܦܣܐ̈ ¹ ¹⁴ܘܪܡܘ ¹² X X ¹³ X ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܢܙܕܗܪܘܢ ܡܢܗܝܢ̣ ܫܪܪ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܗ̣ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܕܐ̣ ¹ܟܕ ܚ̇ܐܣ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܢܗ : ܚܠܦ ܪܘܓܙܐ̣ ܢܝܚܘܬܐ ܇ ܚܠܦ ²⁹ܣܢܐܬܐ̣ ܚܘܒܐ ܇ XX ܗܠܝܢ ܠܘܬܗܘܢ̣ ܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܛܥܘܢ ܟܠܗ ܒܝܫܘXܐ̇ ܘܡܠܦ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܢܗܘܐ ܠܟ ܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐܝܬ ܒܚܘܫܒܐ̈ X . 0ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܚܣܡܐ̣ ܢܟܝܠܘܬܐ̣ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘ̇ܠܐ ܠܟ ⁷ܕܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ²⁸ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ²⁹ܕܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ³0ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ²⁵ܘܗܫܐ ܗܐ X ²ܡܪܝܡ ²⁷ܪܝܫܝ 0ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܐܬܟܬܫܘ ܒܙܒܐ ܗܢܐ ܇ ܘܣܢܘ ܠܨܒܝܢܐ̈ ܒܣܪܢܝܐ̈ ²ܕܠܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܥܡܝ . XX ܚܙܘ ܗܟܝܠ ¹ܐܝܢܐ ܚܘܒܐ ܐܚܒ ܠܒܢܝܢܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܘ̇ܠܐ ⁴ܠܐܢܫ ⁵ܕܢܙܕܗܕ̇ X ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ̈ : ܠܐ ܕܚܠܬܐ̣ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ³ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬܐ Xܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܡܢ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܠܗ ܠܚܡܪܐ̣ ܥܕܡܐ ܕܢܫܦܪ ܠܦܠܚܐ ܘܢܚܕܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܢܛܪ ܒܪܢܫܐ ܠܥܡܠܗ̣ ܒܠܥܕ ܫܠܝܐ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܚܫܒ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܚܙܝܢ̈ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܕܘܢ ⁴ܠܩܪܝܒܢ ܇ ܐܢ ܓܝܪ ⁵ܢܣܦܩܘܢ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕܐ ²ܕܗܠܝܢ ³ ܕܐܒܝܠܝܢ ܒܗܘܢܗܘܢ̣ ܥܡ ܪܓܫܝܗܘܢ̈ ܒܝܕ
AbbaIs:Ascet ܢܬܩܪܒ ܠܢܦܫܢ . ܢܐܨܦ ܕܢܬܥܗܕ ¹⁰ܠܡܠܬܗ ܕܡܪܢ̣ ¹⁸ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܢܦܫܢ X ¹ܒܝܕ ܪܘܓܙܐܐܘ ܣܢܐܬܐ . ⁰ ¹⁷ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ¹⁴ܒܫܘܪܝܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܚܕܘܬܐ ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ . ¹³ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ XX
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ X¹ ܠܗܝܢ̣ ܘܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ²ܕܥܠܡܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܒܗ ³ܣܒܪܐ̣ ܕܬܫܟܚ ܠܡܬܦܪܩܘ .
AbbaIs:Ascet ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ ܗ̣ܘ ܒܪܘܝܐ̣ ²ܘܢܫܒܘܩ ³ܐܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܐܬܐ ܗܠܝܢ ܠܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . X ܢܐܨܦ ܗܟܝܠ ¹ܕܢܦܣܘܩ ܡܢ ܠܒܢ