simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܩܪܒ ܠܢܦܫܢ .
AbbaIs:Ascet ܠܡܦܝܕܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܐܪܡܠܬܐ ܡܣܟܢܬܐ̣ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܝܗ̇̈ .
AbbaIs:Ascet ܘܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ . ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܗܘ̇ܐ ܡܬܥܗܕ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܥܡܗ̣ ܘܦܪܩܗ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ⁴ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪܝܢ ܒܝ .
ActsGregPirang . 6ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܩܡ ܘܐܬܐ
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
ActsMiaphysites ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
ActsStAnth ܡܩܬ ܕܚܘܒܟܘܢ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܢܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܙܢẌ
AntiTriThWrit ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܬܚܘܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܬܚܘܝܬܐ :
AnṭTagr:FifBookRhet ܬܘܒ ܕܥܒܝܕܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܗܠܝܢ . X 0ܦܘܚܡܐ
Ath:ExposPs ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܐܟܙܢܐ
Ath:HomEpist ܕܠܥܠܡ X . ܗܠܝܢ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܡܐ
Ath:HomEpist ܐܦ ܓܝܪ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܣܘܢܘܗܕܘܣ ܕܒܐܪܝܡܢܘܣ ܡܫ̇ܡܗܝܢ
Ath:Inc ܬܘܒ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܣ̣ܝܡܐ ܠܩܘܒܠܗ̇
Ath:Inc ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ
Ath:Treatises ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܬܪܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܚܠܝܢ ܕܒܣܓܝܐܘܬܐ