simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܪܡܠܬܐ ܡܣܟܢܬܐ̣ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܝܗ̇̈ .
AbbaIs:Ascet ܚܕܬܐ . XX ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܦܣܩܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܘܝܘܚܢܢ ܥܡܗ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܕܨܚܢܘܬܐ̣ ⁸ܐܘ ܙܡܪܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ̣̈ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܪܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ XX
AbbaIs:Ascet ¹ܘܒܐܘܠܨܢܐ̣̈ ܘܒܫܬܝܩܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝܠܕܢ̈ ܡܟܝܟܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet X ³ܗܘ ddX ܗܠܝܢ X ²ܒܥܘ X
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ X ܫܒܩܢ̈
AbbaIs:Ascet ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܒܥ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ̣ X ܝ
AbbaIs:Ascet ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ¹¹ܐܝܬܝܗܘܢ ¹²ܪܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܘܢ ܥܡܠܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܠܐܝܘ ܥܡܗX ³ܐܒܗܘܗܝ̣̈
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܠܛܠܝܐ ܕܡ̇ܐܬ̣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܢܢ ܒܢܟܠܗ
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ¹⁵ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ¹⁸ܕܟܪܝܟܝܢ ¹⁷ܐܘ ܇
AbbaIs:Ascet . X XX ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈
AbbaIs:Ascet ܐܘ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܝܢ̈ ܠܗ
AbbaIs:Ascet ܠܗܘܢ ܓܘܒܐ̈ ܪܥܝܥܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܒܐ
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܬܫܒܚ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܚ̣ܙܝܬ ܇ ܠܗܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܝ X ܥܠ ܗܠܝܢ ⁸ܝ ܬܠܬܐ ܣܘܢܩܢܐ̈
AbbaIs:Ascet ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈