simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܝܗ̇̈ . XX ܒܨܒܝܢܐ ܓܝܪ ܚ̇ܐܪ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܠܐ ܚܕܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܡ ܗ̇ܝ ܐܪܡܠܬܐ ܡܣܟܢܬܐ̣ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܝܢ̈ ܦܣܩܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܩܛܪ ܗܘܐ ܠܥܙܪ X . ¹⁴ XX ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܙܩܐ̈ ܒܠܝܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡܬܪܡܐ ܒܗܝܢ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ̣ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܕܠܒܐ ²⁸ Xܝ ܗܠܝܢ X ܇ ²ܟܕ ܡܨܠܐ ܓܝܕ̇ ܣܢܝܩ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܥܡܗ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܠܚܡܢ̣̈ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ⁹ܬܘܕܝܬܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܗܘܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܐ ܗܝ . Xܐܘ ܫܟܝܪܘܬܐ̣ ܐܘ ܡܠܐ̈ ܕܨܚܢܘܬܐ̣ ⁸ܐܘ ܙܡܪܐ̣
AbbaIs:Ascet ܦܘܩܕܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ XX ܦܫܗ X ⁷ܩܒܝܥ X ⁰ܗ̇ܘ X X ܕ ܝ̇ X ܗܠܝܢ ²³ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܒܬܐ . ²⁴ X ܘܝ ܠܝ ܠܕܘܝܐ̣ ܠܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܪܬ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܝܠܕܢ̈ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܘܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ⁵ܝ̇ ܘܒܡܟܣܢܘܬܐ ¹ܘܒܐܘܠܨܢܐ̣̈ ܘܒܫܬܝܩܘܬܐ ܆
AbbaIs:Ascet X ²ܒܥܘ X ¹ ܕܒܝܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : ܗܠܝܢ . ܐܡܝܢ . X XX¹ܘܢܝܣܢܢܝ XX X ⁴ܚܝܠܝ̈ XX X ³ܗܘ ddX
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ X ܫܒܩܢ̈ ²ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܢܥܡܪܢ̈ ܥܡ ܗܘܢܐ : ܫܒܝܘܬܐ ܇ ³ ܗܠܝܢ ܢܦܫܐ̣ ܥܕܡܐ ܕܡܬܡܢܥܐ ¹ܠܡܫܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܘܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܥܠܡܐ̣ X ܝ . ܝXXX ܝܠܕܐ ܚܛܝܬܐ ܇ |ܗܝ ܕܬܕܩܘܪ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܠܦ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܐܢܬ̣ ⁴⁸ܝܠܕܐ ܚܛܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܒܥ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ¹¹ܐܝܬܝܗܘܢ ¹²ܪܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ¹³ Xܝ ܕܡܫܬܠܛܝܢ ܗܠܝܢ ⁹ܠܗܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ¹0ܒܣܢܐܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐܝܘ ܥܡܗX ³ܐܒܗܘܗܝ̣̈ ܟܕ ܪܒܐ ܢܗܘܐ ⁴0ܡܣܓܦܢܐ ܘܢܣܢܐ ܗܠܝܢ ܠܗ̣ ܡܛܠ ܕܒܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܥܡܠܐ̈ X
AbbaIs:Ascet ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܢܢ ܒܢܟܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ . | 28ܟܒܪ ܢܐܬܘܢ ܥܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ¹⁷ܠܛܠܝܐ ܕܡ̇ܐܬ̣ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ¹⁸ܕܟܪܝܟܝܢ ¹⁷ܐܘ ܇ ¹⁸ܗ̣ܢܘܢ X ¹ܗܟܝܠ ܩܝܡܝܢ ²0ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܡܫܬܓܫ ܇ X ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ¹⁵ܠܡܝܬܪܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܒܘ ܠܝܫܘܥ ܘܣܒܪܘ ܒܗ ܒܚܬܢܐ ܗܠܝܢ ܘܢܬܛܦܝܣ ⁵⁸ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܝܢ ܕܢܛܡܐܘܢ ܪܓܫܘܗܝ̈ . X XX
AbbaIs:Ascet ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈ ܬܠܬ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ³ܡܢܗܝܢ : ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܡܕܡ X ܕܐܬ̇ܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܟܠܝܢ̈ ܠܗ ܠܒܪܐܢܫܐ ܡܢ ܬܝܒܘܬܐ . X X ܡܬܛܪܛܥ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܚܢܢ ܕܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܐܝܬ ܒܢ ܣܢܐܬܐ ܐܘ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܒܐ ¹⁷ܡܝܐ̈ . XX ܡܛܠ ܠܒܐ ܠܐ ܕܚܘܠܬܢܐ ܗܠܝܢ ܡܒܘܥܐ X ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܇ ܘܚܦܪܘ ܠܗܘܢ ܓܘܒܐ̈ ܪܥܝܥܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܕܚ̣ܙܝܬ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ̣ ܠܐ ܬܐܡܪ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܬ ܗܠܝܢ . X ܠX ܬܦܬܚܝܘܗܝ ܡܢ ܒܠܝܕܘܗܝ X ²ܘ X XX ¹ X XX ܠܐ ܬܫܒܚ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ⁸ܝ ܬܠܬܐ ܣܘܢܩܢܐ̈ . ¹ ⁷ܩ X X X ⁸ܘܐܡ̇ܪ X ܠܗ̇ ܝX ܢܛܒܒ X ܗܠܝܢ ܠܗ . ܘܐܡ̣ܪ ⁴ܗ̣ܘ ܣܒܐ : ܘܐܢܐ ܚ̇ܙܐܐܢܐ ܢܦܫܝ X ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܢܦܫܟ ܐܝܬܝܗܘܢ . ¹ 4ܐܬܒܩܐ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ