simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܐܠܗܐ X . ܗܠܝܢ ܟܘܒܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ
AbbaIs:Ascet X |ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ
AbbaIs:Ascet ²⁷ܠܐܪܥܐ ²⁸ܕܡܘܠܟܢܐ . ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁹
AbbaIs:Ascet ܕܡܠܟܘܬܐ ¹0ܕܝܠܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘ ܠܟܠܢܫ
AbbaIs:Ascet ܠܐܚܪܢܐ̣ ¹¹ܚܣ̇ܡ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ¹²ܕܬܛܪܘܢ
AbbaIs:Ascet ¹³ܠܗ ¹⁴ܡܢܢ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ̣
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ²ܡܘܒܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ⁷ܓܢܒܐ̣ ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܕܢܦܣܩܘܢ ܐܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ²0ܕܗܘܘ ²¹ܠܗ
AbbaIs:Ascet ¹ܠܝܬ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ
AbbaIs:Ascet X ܒܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ⁴⁵ܟܠܗܝܢ ܡܚܣܪܢܝܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ¹0ܗܘܐ ܡܪܢ
AbbaIs:Ascet 0ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ²⁸ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܘܡܩܘܐ ܒܫܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ¹⁷ܠܒܪ
AbbaIs:Ascet . ܕܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣
AbbaIs:Ascet ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ ¹⁹ܕܡܛܝܘ ²0ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܗ ܕܡܪܟ . ܗܠܝܢ ܝX ܚܕ X
AbbaIs:Ascet ܐܚܘܬܐ̣ ܚܘܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ⁵ܟܕ ܩܪܝܒܢ̈
AbbaIs:Ascet ܠܗܝܢ ܟܣܝܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ