simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
ActsGregPirang ܗܘ̣ ܛܘܒܢܐ ܪܘܙ ܒܬܪܥܝܬܗ ³⁸ܘܐܬܒܝܢ ܒܚܟܡܬܗ ܗܠܝܢ ܘܡܣܛܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܡܛܠ ܚܝ̇ܐ ܫܪܝܪܐ . 4ܡܢ ܕܝܢ ܕܫܡܥ
ActsGregPirang . ⁶¹ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ⁶²ܬܡܢ ܒܗܘ ܥܘܡܪ ܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܗܪܛܝܩܐ . ܗܠܝܢ ܡܥܝܐ̈ ܘܫܪܝܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܕܬܐܒܕ ܡܢ ܚܝܐ̈
ActsGregPirang . ܘܐܝܟ ܕܚܠܝܬ ܗܘܬ ܡܝܐ ܡܪ ܝܪܐ̈ ܒܩܝܣܐ ܡܪ ܝܪܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܘܪܟܬܐ X XX ܥܝܕܗ ܗܘ ܗܢܐ ܕܡܫ . ܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܕܐܝܟ
ActsGregPirang ܆ ܡܛܠ ܓܘܕܦܗ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܛܘܒܢܐ : ܥܠ ܕܐܬܚܠܡܬ ܪܫܬ ܗܠܝܢ ܗ ܆ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܕܐܬܚܠܡܬ ܪܫܬ ܕܝܪܐ ܆ ܫܢܝܬ ܗܝ ܡܢ ܚܝ̇ܐ
ActsGregPirang ܣܥܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܡܥܪܒܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܘܒܕܪܘ ܡܕܡ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܠXܣܟܢܐ̈ . 10ܗܠܝܢ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ
ActsGregPirang ܐܬ ܓܒܝ ܠܡܫ . ܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ⁸⁶ܪܒܬܐ ܪܩܬܘܠܝܩܘܬܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܢܘܢX X⁴ܕܚܙܘ ܘܫܡܥܘ X⁵ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ . 11ܘܒܬܪ
ActsGregPirang . ܐܠܐ ܐܬܥܘܩܕ ܒܠܘܚXܗ ܘܐܥܒܕ ܒܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܗܠܝܢ ܆ 12ܗܝܕܝܢ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܪܗ ܕ ܓܢܣܢ ܠܐ ܣܝܒܪ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ
ActsGregPirang ܕܐܬܐܡܪ . ܘܩܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ . ܕܐܢ ܡܐܐ ܠܡ ܩܪܩܦܬܐ̈ ¹¹⁶ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕ ܓܘܢܚܐ ܚܙ . XܫܝXܗ ܐܝܬXܗ⬩ ܫܗܪܪܘܪܣ Xܘܐ X X ܪܒܐ ܡܠܝܢ̈
ActsGregPirang ܆ ܟܕX ¹⁴ܟܠܝܘܡ ܐܘܢܐ ܒܐܘܢܗ ܥܐܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܐܬܦܠܛ ܡܢ ܐܝܕܝ̇ ܡܓܘܫ̇ܐ Xܗܝܡܢܐ ܗܘ . 16ܒܬܪ
ActsGregPirang : ܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܥܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܕܝܠܟ ܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ X XX1 . 216ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܫܐ̈ |ܗܘܝ̈ ܠܓܒܪܐẌ ¹ܕܐܝܟ
ActsGregPirang : ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܐܢܐ ܥܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ¹⁶¹ܕܡܪ ܝ ܠܐ ܥܒܪ ܗܠܝܢ : ܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܥܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܕܝܠܟ ܥܒܕܘ
ActsGregPirang ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܠܟ ܥܒܕܘ ܗܕܐ . ܠܐ ܢܥܠܘܢ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܢܐ X dd·ܦXܩXܢܐ : XX X XX1 . 113 ܠܗ ܬܘܒ ܪܒ ¹⁶²ܡܓܘܫ̇ܐ .
ActsGregPirang . ܕܢܬܚܪܪܘܢ ܡܢ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ : ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ . ܕܢܦܘܩ ¹⁶³ܡܢܗ ܘܠܐ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ
ActsGregPirang ܥܒܕܘܥܠܘܗܝܪܛܘܒܢܐ ¹⁷³ܦܘܪܫܫܢܡܓ ܆ ܘܩܪܐܘܗܝ ܗܠܝܢ ܐܝ . Xܝ̇ܗܘܢ ܘܐ̇Xܝܢ . ܚܝܒ ܗܘ ܡܘܬܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ . ܘܒܬܪ
ActsGregPirang ܕܟܬܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܘܠ . Xܝ̇ܢܐ ܠܐ ܩܪܒ ܐܢܬ : ܗܠܝܢ ܘܐܚܘܬܗܘܢ̈ ܘܟܠܠܬ̇ܗܘܢ : ܘܫܪܟܐ ܕܡܣܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܟ
ActsGregPirang ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܪ . . ܟܦܪ ܠܗ ܒXܝܚܐ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕ ¹⁷⁶ܐܢܐ ܘܡܠܦ ܐܢܐ ܇ ܕܐܥܒܕ ܠܟܘܢ ܨ ܒܝܢܐ ܒܚܕܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܥܒܪ . . ܟܦܪ ܠܗ ܒXܝܚܐ ܘܠܐ X XX1 . 218ܐܝܬܘܗܝ |ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܘܢ ܨ ܒܝܢܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܩܠܝܠܐܝܬ . ܪܚܝܝܐ X ⁸ XܐܘXܘܪܒܝܓܢ ܝ X⁸ ܒܙ ܣܦܝܙ . ܛܗܡܢ X ܗܠܝܢ |ܕܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܕܡܣܒܠܝܢ ܗܘܘ XX21 ܠܗ . ܐܝܟ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܚܝ̇ܐ
ActsGregPirang ܆ ܐܘܪܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐ̇X . ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܪ ܝܐ ܡܫܝܚܐ : ܡܪܐ ܕܟܠ ܗܠܝܢ X X⁸ ܐܢܫܐ X ⁸⁸ Xܟܪܣܛܝܢܘܬܐ X X⁸ 21ܗܘ ܕܝܢ ܩXܝܫܐ ܟܕ ܝܠܦ