simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܠܢܦܫܐ̣ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ³ܠܗ̇ ܠܡܪܒܐ ܒܕܐܠܗܐ X 0X ⁴ܢ XX ܟܕ ܗܠܝܢ : ܝܘܬܪܢܐ̣̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܘܢܝܚܐ̈ : ²ܡܛܠ ܕܟܕ ܙܟܝܢ ܠܗ̇
AbbaIs:Ascet ¹⁹ܕܡܛܝܘ ²0ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܟܚܘ ܠܒܟܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܡܢܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܣ̣ܥܪ ܇ ܡܬܕܝܢ ܐܝܟ ܕܫ̇ܘܐ̣ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܚܛ̣ܐ . ܒܚܡܬܐ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕ ܚܠܦܘܗܝ ܡܠܬܐ̣ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܇ ܡܫܬܘܕܐ
AbbaIs:Ascet ² ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܒܠܢ̈ . X ܠܐ ܬܦܚܡ ܢܦܫܟ ܒܟܘܠ ܥܒ̇ܕ ܆ ܗܠܝܢ X ܘܐܡܪܝܢܢ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܆ ܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁴ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܗ̇ ܇ ܘܦܬܝܐ̣ ܐܘܪܚܐ ܘܪܘܝܚܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܒܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝܐ̈ ܆ ܘܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܓܕܫܢ̈ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܇ ܪܚܝܠ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܐܘܪܝܐ ܫܪܝܪܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܥ̇ܒܕ ܒܪܢܫܐ̣ ܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܡܢܗ̣ ܟܕ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗܠܝܢ ܘܚܕܝ . XX ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ̇ ܕܥܛ̣ܐ ܐܠܗܐ ܠܚܛܝܬܗ ܇ ܕܚܛܗܐ̈
AbbaIs:Ascet ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇ ܘܡܟܝܠ ܚܫܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܫܡܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܐܬ X ܗܘܢܐ̣ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܫܟܚ ܕܢܚܘܐ ܬܝܒܘܬܐ . ܝXXXXXX XX [10]ܗܘܢܐ ܕܢܣܝܣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܟ ܬܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܚܛܗܝXܝ̈ . XX XX [10]ܗ̇ܘ ܕܡܙܕܗܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܥܒ . . . ܕܐ | ⁵⁴ܐܫܬܕܝ̈ ⁵⁵ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ . ܗܠܝܢ . ܟܠܗܝܢ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܛܝܒ̈ ܗܘܝ̈ ܠܡܦܝܕܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܝܗܒܢ̈ ܩܘܛܥܐ X ܠܢܦܫܐ ܇ ܕܠܐ ܬܣܝܒܪ X ܒܥܢܘܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ⁸ܩܕܡܝ̣ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . 44ܡܛܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܠܝܛܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܐܬܝܢ ܠܡܦܠܚ ܠܡܪܝܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܚܫܐ̣̈ ܠܐ ܢܦ̇ܩ ܥܡܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܕܩܩܘܢ̣ ܘܠܩܪܝܬܗ̈ ³¹ܢܦܣܩܘܢ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܥܡ X ܟܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ¹ܕܟܠܝܢ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܥܡܠܐ ܕܦܓܪܐ ܡܘܒܕ ܠܗܘܢ ܇ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܚܫܐ̈ ܒܣܪܢܝܐ̈ ܘܨ̇ܒܐ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܥ̣ܒܕܐ ܒܝܫܐ̣ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܗ̇ܝ X ܫܒ̇ܩܬ ܠܟ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝܢ ܠܢ ܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܥ̇ܕܠ ܠܐܢܫܝܢ ܕܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܣܒ̣ܠ ܚܠܦܝܢ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܗܠܝܢ X ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܢܣܐ̈ ܒܫܘܒܚܗ ܪܒܐ̣ ܟܕ ܐܝܬ ²³ܒܗ ܐܬܘܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܩܒ̣ܠܬ ܡܢ ܐܒܗܝܟ̈ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ³ܠܡܕܪܟܘ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܝܨܦ ²ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ̣ ܕܠܐ |ܬܬܚܪܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܣܛܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܬ ܒܝܢ ܒܩܠܝܬܐ : XXXX XXXX X ܐܫܥܝܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܗܠܝܢ ܒܩܠܝܬܐ ܆ XXXX--ܝX XXX⁰ ܕܝܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܬܐܪܬܐ̈ ܕ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܐܬܝܢ̣̈ ܐܢ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ¹⁴ܕܢܐܬܐ ܠܟ ܘܢܦܪܩܟ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝܗܒܘ X²ܦܐܪܐ̈ ܢܦܠܘ X³ܒܢܘܪܐ . ܥܪܒܐ̈ ܥܡ ܓܕܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܢܘܪܐ ܟܕ ܩܛܝܪܝܢ . ܫܒܫܬܐ̈ X0ܩܘܝ̈ X¹ܒܟܪܡܐ ܆ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ̣ ܫܠ̣ܚ ܠܠܒܘܫܐ̈ X ¹ܕܡܠܟܘܬܗ̣ ܘܡܫܐܠ XX ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ̈ ܛܡܐܬܐ̈ ܇ ¹⁷ܘܚܠܦ ܕܢܫܐܠ ܠܡܪܝܐ ¹⁸ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ