simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇ ܘܡܟܝܠ ܚܫܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܫܡܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܐܬ X ܗܘܢܐ̣ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܠܡܪܝܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܝ ܡܘܫܐ ܠܡܡܠܠܘ ܆ ܐܨܛܪܝܬ ܐܪܥܐ ܗܠܝܢ X1ܠܗܘܢ̣ |ܘܢܚܬܘܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ ܠܫܝܘܠ ܆ ܘܬܕܥܘܢ ܕܡܪܡܪܘ
AbbaIs:Ascet ܕܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܠܡܚܘܬܐ X ܇ ²ܡܦܝܣ ܠܝ ܕܐܫܠܐ ³0ܡܢ ܗܫܐ̣ ܆ ܗܠܝܢ ܐܬ̇ܐ ²⁸ܗ̣ܘ |ܨܐܕܝ ܠܡܐܣܝܘܬܝ̣ ܘܡܫܟܚ ܠܝ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ
AbbaIs:Ascet ⁷ܕܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܘܐܦܩܢܝܗܝ ⁸ܡܢ ܫܘܒܚܗ ܠܚܣܕܐ ܡܪܝܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ⁵ܠܒܝܫܬܐ̈ X ܕܠܒܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ X
AbbaIs:Ascet ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ . ܡܬܐܡܪܐ ܩܝܡܬܐ̣ ܦܓܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ̣ ܗܠܝܢ ⁴ܒܚܩܠܬܐ̈ ܇ ⁵ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ⁸ ܝܩ̇ܕܬ ܇ ⁷ܢܩܥܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ 0 ¹ܟܕ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܪܚܡܐ̈ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬ̣ܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝܓܐ̣ ܣܡܝܐ̣ ܚܪܫܐ̣ ܓܪܒܐ̣ ܡܫܪܝܐ̣ ܕܡܝܝܬ ⁷ ܒܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܫܐܠ ⁸ܐܢܬ . ⁹ ܝܝX XX X1ܐܢ ܡܫܐܠ ܐܢܬ |ܠܣܒܐ̈ ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܗܠܝܢ ⁵ܬܥܒܕ . ܘܐܠܐ̣ ⁶ܒܢܦܫܟ ܒܠܚܘܕ ܡܨܛܕܐ ܐܢܬ̣ ܘܠܘ ⁷ܒܣܒܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܩܪܝܒܟ . ² X ܩX ܗ̇ܝ |ܕܢܦܪܘܥ ܒܝܫܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܓܝܪ ⁵ܢܣܦܩܘܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܢܘܟܪܝܐ ܥܒܕܝܢ ܠܟ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܩܕܝܡ |ܐܦ ¹¹ܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ X ܗܘܐ ܕܢ̇ܛܪ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ⁷ܓܢܒܐ̣ ܐܢ ܐܝܬܝܢ ܒܛܝܪܐ ⁸ܢܘܟܪܝܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܚܛܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܡܘܒܕܘ̣ ܕܦ̇ܪܫ ܠܢ ܡܢ ܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܣܥ̣ܪ . ܝܠ̣ܦ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܠܡܣܒܥ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܟܠ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܕܚܙܝܪܐ̣̈ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܇ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܬܘܝ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܕܩܒ̣ܠܬ ܡܢ ܐܒܗܝܟ̈ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ³ܠܡܕܪܟܘ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܝܨܦ ²ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ̣ ܕܠܐ |ܬܬܚܪܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܣܛܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet : ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ̣ ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ⁷ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܚܕ ܦܪܝܫܐ ⁵ܘܐܚܪܢܐ ܡܟܣܐ . ܗ̇ܘ ܦܪܝܫܐ X ܩܐܡ̈ ܗܘܐ ܘܡܨܠܐ
AbbaIs:Ascet . ܒܨ ܝ ܗܟܝܠ ܢܦܫܟ̣ ܐܚܝ ܚܒܝܒܐ : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܦ ܐܢܬ . ܐܬ ܗܠܝܢ XX ¹⁸ܝܒ̣ܕ X ¹⁴ܠXܝ X¹ X ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܠܨ ³³ܠܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܗ̇ܒܬ ܠܟܝ ܇ ܘܥܒܕܬܝ ܠܟܝ ܨܠܡܐ̈ ܕܕܟܪܐ̣̈ ܘܙܢܝܬܝ ܗܠܝܢ . ܘܫܩܠܬܝ ܡܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܫܘܒܗܪܟܝ̣ X ܘܡܢ ⁷ܣܐܡܐ ܘܡܢ ܕܗܒܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܠܨܝܢ ܠܝ̣ ܘܠܝܬ ܠܝ ܒܝܬ ܡܥܪܩܐ ܐܠܐ ܐܢ ⁸ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܟ ܥܪܩ̇ܬ ܇ ܐܣܗ̇ ܠܢܦܫܝ ܕܚ̇ܛܝܬ ܠܟ ܇ ܩܕܡܝܟ ܐܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܐܦ ܡܢ ܟܕܘ ܙܟ̣ܐ ܡ̇ܠܟܟ ܚܠܦܝܟ̣ ܟܕ ܛܘܦܣܐ ܚܘܝ ܠܟ ܢܦܫܗ . ܗܠܝܢ ܇ ¹⁷ܐܠܐ ܐܝܬ ¹⁸ܠܟ ܟܠܝܠܐ X ¹ܚܠܦ ܚܫܐ̈ ²0ܗܠܝܢ ܕܙܟ̣ܝܬ ܇
AbbaIs:Ascet ¹ܕܒܣܪܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܩܝܡ ܗ̣ܘ ܠܗ ܒܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ . X ܕܗܘܢܐ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܢܐܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܆ |ܦܣ̇ܩ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈
AbbaIs:Ascet ܡܬܚܪܪ ܗ̣ܘ ܐܝܣܪܝܠ ܇ ܗܝܕܝܢ ܝܗ̇ܒ ³ܒܪܢܫܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܚܡܣܢܢܘܬܐ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝܐ . ² XXܘܒܝܕ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܐܬܥܒܕ ܠܐܦܪܝܡ ܕܐܬܚܝܠ ܥܠ ܒܥܠ ܕܝ̣ܢܗ ܘܕܝܫ ܗܠܝܢ ܕܐܝܣܪܝܠ ܇ ܘܟܠܢܫ ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܓܠܝܦܐ̣ ܘܗܘ̇ܐ ܦ̇ܠܚ ܠܗ .