simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܫܒܥܐ ܚܫܐ̣̈ |ܬܥܒܕ ܥܐܕܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܟܕ ܚܠܝܡܐ ܡܢ ܥܬܝܩܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ⁵0 ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܚܪܪܐ ܢܦܫܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܝXXX ܏|ܬܫܟܚ ܠܣܒܪܐ ܛܒܐ ܒܫܥܬܐ ܕܐܘܠܨܢܐ . XX ܣܢܝ ܗܠܝܢ X¹ ܠܗܝܢ̣ ܘܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ̣ ܐܠܐ ܬܬܠ ܢܦܫܐ ܕܘܥܬܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗ ܥܩܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ . XX ܒܪܡ ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet ܣܢܝܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܢܫܬܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ . ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܩܫܝܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܡܢ̣ܘ ܕܕܚ̇ܠ ܕܢܐܙܠ ܠܓܗܢܐ̣ ܕܠܐ ²³ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ
AbbaIs:Ascet ܕܝܠܗ̣ ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܢ ¹²ܕܐܫܬܘܝ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܡܬܝܒܕܐ X· ¹⁰ܝXX ܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣ ܘܪܒ̇ܐ ¹¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܘܡܫܟܢ ܠܗ
AbbaIs:Ascet ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܇ ⁷ܘܫܒܩܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܕܘܝܬܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܒܩ̣ܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ⁵ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ²0ܕܗܘܘ ²¹ܠܗ ܟܠܠܬܐ̈ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ̣ ܡܬܒܩܝܢ ܗܠܝܢ ¹⁸ܒܦܠܐܬܐ̈ ܆ ¹⁹ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܢܚܙܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ ܠܗܘܢ ܘܡܪܦܝܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܕܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ XX ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܦܝܣܝܢ ܠܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܪܒܥܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܡܥ ܐܦ ܚܢܢ ܠܚܕܘܬܐ ܗܠܝܢ ܬܚܝܬ ܣܬܪܗ ܆ ܡܛܠ ¹ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܒܝܬ ܓܘܣܐ̣ ܘܢܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ²⁸ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ²⁹ܕܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ³0ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ²⁵ܘܗܫܐ ܗܐ X ²ܡܪܝܡ ²⁷ܪܝܫܝ 0ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ . X X O⬩ X XX X⁰ܦܫܝܛܘܬܐ |ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܪܒ ܗܠܝܢ ܘܢܓܠܐ ܒܝܫܘܬܐ̣ ³ܠܐ ܬܒܥܐ ܠܡܨܛܠܝܘ ܥܡܗ ܇ ܕܠܐ ܢܩܕܡܘܢܟ
AbbaIs:Ascet ܕܕܠܐ ܗܘܢܐ ܘܕܠܐ ܝܘܬܪܢ . ⁵ 8ܕܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܢܐܬܐ ܗܠܝܢ ܠܢ ܗ̣ܘ ܪܘܓܙܐ ܠܡXܓ̇ܙ ܥܠ ܝܢ ܩܪܝܒܢ . ⁴ܡܛܠ ܟܘܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܐܪܒܥ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܣܢܝܩ ܗܘܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܕܢܨܠܐ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܘܐܠܝܨܘܬܐ̣ ¹ܘܡܟܝܟܘܬܐ0X ² XX ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܕܒܒܣܪ . ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܩܐ ܗܘ̣ܝܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ̣ܐܠܐ ܕܬܛܝܒ ܗܠܝܢ ܡܝ̇ܬܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܣܒܪܐ ܇ ܘܗ̣ܘ ܣܒܪܐ ܡܢܛܪ ܠܗܘܢ ܒܡܢܬܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ⁴ܕܠܐ ܫܡܥܘ ܠܚܛܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܫܬܡܥܘ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ̣ ܐܠܐ ܢܡܪܐ X ܚܒܝܒܝ̣̈ ܐܠܐ ܢܛܢ ܒܟܘܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܩܕܝܡ |ܐܦ ¹¹ܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ X ܗܘܐ ܕܢ̇ܛܪ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕܢ̈ ddX ܕܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܕܝܢ XX ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܝX ܗܠܝܢ ¹ܒܠܒܝ X ⁸ܡܬܬܢܝܥܝܢ ¹ܡܙܥܢ X ܡܬܬܢܝܝܢXXẌ XXX ⁷ X
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܐ̇ܒܕ ܇ ⁴ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܗ̣ ܥܕܡܐ ܕܢܬܟܠܠ̣ ³ܐܬ̇ܐ ܠܩܕܡܘܗܝ . 0ܗܐ
AbbaIs:Ascet ܇ ܐܢ ܐܝܟ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܣܬܥܪܘܢ ܆ ܠܘ ܡܪܝܐ ܫܕܪܢܝ ܆ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ⁵ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ : ܐܢ ܐܝܟ ܡܘܬܐ ܕܟܠܢܫ ܢܡܘܬܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ¹ܚܕܬܐ ܇ ²ܘܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܢܝܚܐ ³ܕܢܦܫܗ ܗܠܝܢ . XXX XXXX XX ܗ̇ܘ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܢ̇ܛܪ