simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܗܠܝܢ ddXX X X ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܣܡܠܐ ܆ ܘܢܕܥ ¹⁶ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܪܒܥ̈ ܒܟܠ ܫܥܐ . ܕܢܨܠܐ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܇ ܘܕܢܐܫܘܕ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ . ¹ XX [4]ܗܘܢܐ ܣܢܝܩ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܝX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܢ ܐܡ̣ܪ ²⁸ -- X ³¹ܕܡܛܫܝܐ X²X ܗܠܝܢ ܐܢ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ̣ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܇ ܘܠ ܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܐܢܫ : ܐܝܬܝܗ̇ ܓܝܪ ܒܐ ܠܗܐ̣ ܘܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܬ ܡܢܥ ⁸ܠܢܝܚܬܐ . ܠ ܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܪܚܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܚܫܐ ܠܠܒܗ . ܥܠ ܕܠܐ ܦܣ̣ܩ ܣܟܠܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ X ܒ̇ܢܐ XXX X ⁸ܟܠ X ⁵ܡܬܟܬܫܢ̈ ܐܢܝܢ̈ XX X ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ¹⁴ܒܫܘܪܝܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܚܕܘܬܐ ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ . ¹³ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ XX
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܗܠܝܢ ܝXXX ܏|ܬܫܟܚ ܠܣܒܪܐ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ X¹ ܠܗܝܢ̣ ܘܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇
AbbaIs:Ascet ¹ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܘܥܒ . . . ܕܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܗܠܝܢ ⁷ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܬܘܢ X . ⁸ XX ܚܘܝ ܠܢ ܬܘܒ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܕܒܠܒܢ̣ ²ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡܠܝܢ̣̈ ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܝܢܢ ܦܘܠܚܢܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܡܬܬܙܝܥ ܡܕܡ ¹ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܫܟܚ ܕܢܚܘܐ ܬܝܒܘܬܐ . ܝXXXXXX XX [10]ܗܘܢܐ ܕܢܣܝܣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܟ ܬܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܚܛܗܝXܝ̈ . XX XX [10]ܗ̇ܘ ܕܡܙܕܗܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet X ¹ XX XX X |ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܩܛܝܪܐܝܬ ܢܬܚܣܢ ¹ܠܡܪܛܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒ̇ܥܐ Xܝܥܠܝܗܘܢ ¹ܡܢ ܡܪܢ ܕܢܫܒܘܩ ܠܟ . X ܫܡܥܬ X ¹ Xܥܠ
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ²ܕܢܫܒܘܩ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܬܦܪܘܥ ܠܩܪܝܒܟ XX . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܬܘܣܦ ܬܘܒ ܥܠ ܒܝܫܘܬܐ ܕܒܓܘܟ ܇ ܐܠܐ ܐܬܕܟܪ ܣܟܠܘܬܟ̈
AbbaIs:Ascet ܕܝܗ̣ܒ ¹ ܠܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܬܡܨܐ ܕܢܙܟܐ ܠܗܠܝܢ ²ܕܐܦܩܘܢܢ ³ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܩܝܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܘܒܬܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈
AbbaIs:Ascet ܥܡ ܒܪܢܫܢ ¹ܒܪܝܐ ܆ ²ܘܟܕ ܐܟ̣ܠ ܡܢ ܠܐ ³ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܒܗܪܢܘܬܐ̣ ܘܗܘܝܢܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܠܐܠܗܐ . X X0ܗܐ
AbbaIs:Ascet ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܇ ⁷ܘܫܒܩܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܕܘܝܬܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܒܩ̣ܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ⁵ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇
AbbaIs:Ascet ܕܐܬܟܬܫܘ ܒܙܒܐ ܗܢܐ ܇ ܘܣܢܘ ܠܨܒܝܢܐ̈ ܒܣܪܢܝܐ̈ ²ܕܠܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܥܡܝ . XX ܚܙܘ ܗܟܝܠ ¹ܐܝܢܐ ܚܘܒܐ ܐܚܒ ܠܒܢܝܢܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܝܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ⁵ܚܕܐ ܗܝ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܘܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܘܫܢܝ . ܝܠ̣ܦ ܓܝܪ ܘܝ̣ܕܥ ܕܠܐ ܐܝܬ ܥܡܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܬܠ X
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕܢ̈ ddX ܕܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܕܝܢ XX ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܝX ܗܠܝܢ ¹ܒܠܒܝ X ⁸ܡܬܬܢܝܥܝܢ ¹ܡܙܥܢ X ܡܬܬܢܝܝܢXXẌ XXX ⁷ X
AbbaIs:Ascet ܥܬܝܩܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ . ¹ܠܐ ܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܒܪܚܐܪܐ̣̈ ܟܡܐ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܚ ܐܪܘܬܐ̣ ܠܐ ܬܘܒ X ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̣ܕ̣ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܣܩ ܗܠܝܢ ¹ ¹⁰ܕܚܢܢ XX¹ ¹⁵ܦܣܐ̈ ¹ ¹⁴ܘܪܡܘ ¹² X X ¹³ X ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ