simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹⁶ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܠܗܐ ܇
AbbaIs:Ascet [4]ܗܘܢܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ̈ ܒܟܠ ܫܥܐ
AbbaIs:Ascet ܗܠܝܢ ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܝX ܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܪܚܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܘܠ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܚܫܐ
AbbaIs:Ascet ¹³ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ¹⁴ܒܫܘܪܝܐ ܝܗ̇ܒ
AbbaIs:Ascet ܘܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet ܠܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ¹ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܡܬܬܙܝܥ ܡܕܡ ¹ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܠܒܢ̣ ²ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
AbbaIs:Ascet [10]ܗ̇ܘ ܕܡܙܕܗܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܕܢܚܘܐ ܬܝܒܘܬܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ Xܥܠ ܗܠܝܢ X ¹ XX
AbbaIs:Ascet ܐܠܐ ܐܬܕܟܪ ܣܟܠܘܬܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ²ܕܢܫܒܘܩ
AbbaIs:Ascet ܒܬܪܗ ܘܒܬܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ¹ ܠܢ
AbbaIs:Ascet . X X0ܗܐ ܗܠܝܢ ܥܡ ܒܪܢܫܢ ¹ܒܪܝܐ
AbbaIs:Ascet ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇ ܗܠܝܢ ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈
AbbaIs:Ascet ܚܘܒܐ ܐܚܒ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܫܘ ܒܙܒܐ ܗܢܐ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܕܢܬܠ X ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet XXX ⁷ X ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ddX ܕܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet X ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗ ܗܠܝܢ ܥܬܝܩܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ .
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ̣ ܐܝܟ ܚܝܠܟ