simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memZacchTaxColl ܥܒܪ ܘܐܪܦܝ ܥܝܕܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܓܝܓܬܗ̈ ܕܦܓܪܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
P:Kings [AB] ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܝܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ
Chron1234 ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
BarAphton:ActsSev ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ
ActsSlaveChrist ܩܪܒ ܐܫܝܪ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
JacSer:mem6DaysDay4 ܩܠܝܠ ܀ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܡܝܐ
sugTwoThieves ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ
sugZechariah&Angel ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ
Hom6thCent ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆
JacSer:memElishAppSaints 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇
JacSer:memElishNaamGehaz ܘܬܗܪܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܕܠܥܠ