simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ
AbbaIs:Ascet ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ .
ActsGregPirang ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
ActsMarBenh&Sar ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ
ActsMarMaʿIn ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕ̇ܥ ܐܢܐ
ActsMari ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܡ ܠܗ ܐܝܕܐ
ActsMiaphysites ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ . ܫܟܒ
ActsSlaveChrist ܩܪܒ ܐܫܝܪ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
Ammonas:Epist ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX
AnṭTagr:FifBookRhet ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18 ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ
Ath:ExposPs ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈
Ath:HomEpist ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ .
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈
Ath:Treatises ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
BarBahl:SyrLex ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܚܕ
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
BarEbr:CandSanc ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ