simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ⁷ܠܗ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܘܠܗ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ⁹ XX ܡܪܝܐ ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ . ܩܢܝܗ̇ ³ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ̣ ܘܬܥܒܕ ܟܠܗ ܙܒܢܟ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ̣ ܝܠܕܐ ܠܗ ܠܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
ActsMarBenh&Sar ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܠܢ ܡܬܟܪܙܢ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܬܗܪܢ̈ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܡܠܝܬ̈ ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆
ActsMarMaʿIn ܠܐ ܝܕ̇ܥ ܐܢܐ . ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘ . ܠܡܢܐ ܡܝ̇ܬܝܢ ܚܠܦܘܗܝ . ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܐܠܗܐ . ܡܝܬܐ ܘܡܢܚܡܢܐ . ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ
ActsMari ܣܡ ܠܗ ܐܝܕܐ : ܘܒܚܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܐܬܚܠܡܘ ܟܠܗܘܢ ܟܐܒܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܐܠܘܠܐ ܕܐܬܟܠܝܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܘܒܬܪ
ActsMiaphysites ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ 1ܒܗ ܂ ܘܢܚ̣ܬ̇ ܠܐܘܬܗ̣ ܘܡ̣ܢܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܗܘܐ ܥܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܡܪ . ܫܟܒ ܒܫܢܬܐ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܠܝܢ ܘܒܬܪܟ ܢܦܝܩܐ ܢܦܫܝ . ܕܬܣܡܘܟ ܥܠܝ ܝܡܝܢܟ . ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ
ActsSlaveChrist ܛܠܝܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܚܝ̈ ܒܥܐ ܐܢܐ ܐܟܘܠ ܥܡܟܘܢ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܢܝܫܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܘܥܕܢܐ ܕܫܪܘܬܐ ܩܪܒ ܩܪܒ ܐܫܝܪ ܨܝܕ
ActsStAnth ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܇ ܕܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X
Ammonas:Epist ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX ܐܣܝܪܐ . ܐܠܝܢ ܠXܠܝܢX ܕ ܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗXܘ X ܗܠܝܢ ܕ ܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܢܠ ܥܒ̣ܕ ܚܘܝܫܒX . ܝX ܥܒ . . . ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ ܕܝܢ X ܠܘܬܗ̇ ܕܐܦܘܕܘܣ ܐ̇ܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܗܝ ܗܠܝܢ ⁶¹ܘܥܠܬܐ̈ ⁶²ܐܝܠܝܢ ܕܥܒ̇ܕܢ̈ X ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18
ApocPs-Meth ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ ⁴ܒܢܝ̈ ܥܘܠܐ Xܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ¹ܒܬܠܬܡܐܐ ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ
Ath:ExposPs ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܐܢܫ . ܗܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ
Ath:HomEpist ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ
Ath:Inc ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ
Ath:Treatises ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܗܠܝܢ ܠܓܘܕܦܗܘܢ ܒܝܒܐ . ܟܘܠܗ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܡܠܠ . ܟܕ ܕ ܝܢ ܬܘܒX ܚܪܬ ܆ ܗܠܝܢ ܒܐܢܫ ܫܚܝܡܐ ܆ ܒܕܡܥܠܝ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆