simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ⁷ܠܗ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܘܠܗ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ⁹ XX ܡܪܝܐ ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܩܕܝܡ |ܐܦ ¹¹ܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ X ܗܘܐ ܕܢ̇ܛܪ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܒܥܨܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܝܢ ⁵ܕܢܥܒܕ̣ X ܪܚܡܐ̈ ⁷ܘܪܘܚܦܐ ܗܠܝܢ ܠܐܒܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܡܠܦ ܠܢ ܨܠܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܢܝܚܘܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܟܕ ܒܛܢܢܗܘܢ ܘܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܡܕܡܐ ²ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܡ̇ܪܬ ܠܢܦܫܝ : ܕܡܢ ܗܫܐ X ܠܐ ܐܕܥ ܠܐܢܫ ܇ ܐܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܥܡܠܘ ܡܛܠܬܝ̣ ܘܐܢܐ ܡܢܝܚ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܗܘ ܠܒܝ ⁵ X X ܘ . ¹ܐܢܐ ܒܟܠܝܘܡ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܇ ⁹ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬܝ ܐܬܢܩܦܝ ¹0ܡܛܘܠ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܠܢܦܫܝ : ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ⁷ܕܡܥܗܕܢܝܟܝ̈ ⁸ܐܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ²³ܒܝܫܬܐ̈ ܢܛܝܪܢ̈ ܠܥܠܡܐ . ²⁴ܒܗܠܝܢ ²⁵ ܐܚ̇ܕ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܡܡܪܚ ܐܦ ܐܢ ܕܢܡܠܠ ܡܠܬܐ ܐܘ ܕܢܚܘܪ ܒܐܢܫ ܇ X ܟܕ
AbbaIs:Ascet ܘ̇ܠܐ ⁴ܠܐܢܫ ⁵ܕܢܙܕܗܕ̇ X ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ̈ : ܠܐ ܕܚܠܬܐ̣ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ³ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬܐ Xܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܡܢ
AbbaIs:Ascet ܢܗܘܐ ܠܟ ܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐܝܬ ܒܚܘܫܒܐ̈ X . 0ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܚܣܡܐ̣ ܢܟܝܠܘܬܐ̣ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘ̇ܠܐ ܠܟ ⁷ܕܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܙܟ̣ܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܕܐܙܕܟܝ ³0ܡܢܗܝܢ ܆ ⁰ ³¹ ܘ̇ܠܗ ܠܗ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܫ ܇ ܟܕ ܥܣܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܚܛܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ̣
AbbaIs:Ascet ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܟܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܪܓܙ . XXX X ---X 4ܐܝܨܦ ܐܚܐ̣ ܕܒܚܬܝܬܘܬܐ ܬܫܡܠܐ
AbbaIs:Ascet ¹ܛܪ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܬܒܣܪ ܥܠܝܗܘܢ : |ܗ̇ܝ ܝX⁰ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܆ Xܢ X ܘܐܠܐ̣ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܫܬ ܒܩܢ̈ ܠܟ . X X
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܝܠܕܢ̈ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܘܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ⁵ܝ̇ ܘܒܡܟܣܢܘܬܐ ¹ܘܒܐܘܠܨܢܐ̣̈ ܘܒܫܬܝܩܘܬܐ ܆
AbbaIs:Ascet ܠܐܠܗܐ ܡܪܓܙ . X ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ·ddX ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ XXXX ܗܠܝܢ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ
AbbaIs:Ascet ܕܚ̇ܙܝܬ ܘܫܡ̇ܥܬ ܡܢ ¹ܣܒܐ̣̈ ܗ̇ܢܝܢ ²ܡܫܬܥܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚ̣ܙܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ . ܩX ܐܚܝ̣̈
AbbaIs:Ascet . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܥܒ̇ܕܬ X ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܠܝܢ ²³ܠܝ̣ ܘܬܝܒܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘ̣ܝܬ ܠܗ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet . X ܫܓܝܫܘܬܗܘܢ X ¹¹ܕܝܢ X ⁸ X X X ⁹X X X0 X . X ¹⁰ܥܠ ܕܠܝܬ ⁷ ܗܠܝܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܇ ܛܠܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܕܬܛܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ . X . X 4ܘܐܡ̇ܪܬ | ¹⁵ܠܗ : ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ ¹⁴ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܘܠܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܪܩܘܢ Xܢ ܘܢܫܒܩܘܢܝܗܝ . ³0 ܗܠܝܢ ܠܝ : ܐܢ |ܐܢܫ ܢܣ̇ܒ ܠܗ ܒܒܢܝܐ̈ ܠܐܢܫܝܢ̣̈ ܠܐ ܡܩܘܝܢ ܥܡܗ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܒܐ ܐܒܪܗܡ̣ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̣ܪ ܥܡܗ . ܝX X XX . X 1ܐܢ ܗܠܝܢ ܠܗ ܘܡܡܪܝܢ ܗܘܘ XX ⁸¹ ܒܦܘܠܚܢܗ ܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈ . ⁸² ܩ . XX