simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ ܠܚܝܠܟ ܕܢܐܨܦ ¹ ܕܝܠܗܝܢ ܇ ܕܢܣܬܪܟ ²ܒܫܥܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܡܐ̣̈ ܗܫܐ̣ ⁵ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ . X⁰ XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
ActsMiaphysites ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝ ܘܕܐܒܘܗܝ ܆ ܘܠܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܫܗ ܥܠ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ
ActsStAnth ܘܢܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܢ X ܣܝܝܙ XX ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܩ ܒXܒܫܘXܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ X ܢܦܢ ܘܢܦܠܢ 1ܣܝܝ ܠXܝ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܫܡܝ ܐܚܐ ܦܫܝX
AntiTriThWrit ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܓܘܢܝܬܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܬܘܕܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܬܚܫܚܬ̇ . ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܕܬܥܝܪ X1X1ܩ ܘܬܢܕ ܠܗܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܕܟܝܐ̈ ܘܥܢܬܐ̈ ܒܐܦܝ̈ X ܬܪܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
Ath:ExposPs ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܨܘܬܘ ܟܠ ܥܡܪܝ̈ ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ
Ath:ExposPs ܕܡܨܠܝܢܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܒܡܙܡܘܪܐ ܠܡܕܥ ܘ̇ܠܐ . ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܘܥܠܘܗܝ XX 42 ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ
Ath:HomEpist ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܝܟ ܗܘ̣ܝܗܘܢ . ܡܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܬ ܡܢ ܐܒܐ X . ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܥܐܕܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠܬܐ ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ .
Ath:HomEpist ܕܒܪܐܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܘܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܗ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ XXX XX8ܟܬܒܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܐܢ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܪܝܫ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ Xܝ ܘܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ XX
Ath:Treatises ܫܡܗܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܫܠܡܝܢ ܠܒܘܕܩܐ̈ ܕܢܒܝܐ . ܐܘ̈ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܓܡܝܪܐ ܢܣܝܡ . ܘܢܫܐܠ ܠܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير