simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈ X ¹ܕܒܥܠܕܪܢ . X ¹ܕܫ̇ܓܪ ܒܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܆ ¹¹ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ .
JnDalya:Epist ²¹ XX ܝ̇ܠܕܐ ܚܘܘܬܐ̈ XX ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ . ܥܡ X ²ܚܒܪܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܪܚܡܘܬܐ ²⁰ܕܥܡ ܒܢܬ̈ ܩܝ̇ܡܐ . ܘܐܡܐ ܕܟܠܗܘܢ
JnDalya:Epist ܬܫ̇ܬܠܚܝ ܢܦܫܢ ܆ ܒܡܨܝܕܬܗ̈ ²⁶ ܕܒܥܠܕܪܐ X⁷ܠܡܦܠ ܠܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܚܐ̈ ܒܛܝ̇Xܝ ܡܢ XXܦܘܠܚܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ XX . ܟܕ XX ܡܢ
JnDalya:Epist ܚܣܝ̣ܟ . ܘܐܦܢ ܢ̇ܒܗܐ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܚ̇ܡܝܐ ܀ 3ܛܪ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ ⁰ܝ ܛ̇ܥܐ ܠܪܓܬܐ ⁰ܝ ܗܕܐ XX ܛܡܐܬܐ ܆ ܟܕ ܡܢ
JnDalya:Epist XX ܙܘܗܪܝ̈ ܪܚ̇ܡܟ XX ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܫܓܡܐ ܗܘ ܗܠܝܢ . ܘܐܦܢ ܢ̇ܒܗܐ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܚ̇ܡܝܐ ܀ 3ܛܪ ܐܚܝ
JnDalya:Epist ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܒܝܬ ܒ̇ܟܐ ܆ ܫܒܪܐܝܬ ܐܝܟ ܝ̣ܠܘܕܐ ܕܐܪܓܫ ܗܠܝܢ ܒܟ ܐܝܕܝܐ̈ . ܘܠܟܠ ܟܪ ܕܬܐ̣ܙܠ ܥܡܟ ܐ̇ܝܬܝ . ܘܡܐ ܕܫ̣ܡܥ
JnDalya:Epist ܀ 5ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫ̇ܦܝܘܬܐ ܒܬܡܗܐ ܡܩܝ̣ܡܐ ܠܗ ܆ ܘܙܘܥܐ̈ ܠ ܐ ܗܠܝܢ ܘܐ̇ܡܕ̇ ܐܒܐ ܐܒܐ ܐܒܐ . ܗܕܐ ܠܚܘܕ ⁴⁶ܡܫܬܟܚܐ ܠܗ ܒܥܕܢܐ̈
JnDalya:Epist ܆ ܘܝܪܬܘܬܝ ܚܫܘܟ ܐ ⁸¹ܝ ⁸ܡܢ ܗܪܟܐ X⁸ X 1ܛܝ̇ܒܬ ܠܝ ܀ 8ܐܠܗܝ ܗܠܝܢ ⁸⁰ܒܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܝ̇ܠܝ ܕܒܨܒܝܢܝ ܓܠ̇ܙܬ ܠܩܢܘܡܝ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܠܘܬ ܐܚܘܗܝ X . 1ܝXܦܬ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܟܘܢ ܆ ܘܫ̇ܒܚܬ ܠܡܪܢ ܗܠܝܢ X-- . X ܘܣܘܘܚܗ ⁷ ܝ ܕܥܣܪ X ¹ܕܝܠܗ ܕ ܩܕܝܫܐ X : X ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܫܒܝܚܢ̈ ܕܒܗܝܢ ܪܘ̇ܙܝܢ ܟܫܝܪܐ̈ ܇ ܘܠܗܘܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܗܠܝܢ X 11 ܐܢܐ ܕܡܢ X ܡܫܬܝܐ ܡܪܝܪܐ ܕܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܆ ܢܒܥܢ̈
JnDalya:Epist ¹⁷ X ܕܝܠܗ ܠܒܘ̣ܣܡܗܘܢ . ¹⁸ܟܠ ܕܐܫ̣ܬܝܘ ¹⁹ܓܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ 4ܟܠ ܕܓ̣ܠܙܘ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ¹⁶ܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܆ ܢ̣ܣܒܘ ܠܗܘܢ
JnDalya:Epist ܆ ܠܐ ܡܬ̣ܩܛܥܐ ܠܗܘܢ ⁴⁹ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ . ܘܟܠ ܕܨ̇ ܒܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܣ̇ܘܩܐ ܡܒ̇ܣܡܢܐ ܕܚ̇ܝܠܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܟܠ ܕܛ̣ܥܡܘ
JnDalya:Epist ܕܒܗܝܢ ܐܬܛ̇ܪܦܘ X ⁵ܒܙܒܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ . ܠܦܘܬ ܥܘܫܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܚ ܫܡܫܐ ܕܚܕܘܬܐ̈ ⁵¹ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ
JnDalya:Epist X⁶ܐܚܝ̈ : X⁷ 1ܐܟܡܐ ܕܠܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܆ ܥܡܢ ܡܬܚ̇ܫܚܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܢܨ̇ܠ̇ܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܆ ܐ̇ܡܪ XX ܕܐܡܝܢ ܡܨ̇ ܠܐ .
JnDalya:Epist ܡܪ . ܐܠܦܝܢܝ . ܡ̇ܐܚܝܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܘܡ̇ܫܩܝܢ ⁷¹ܠܨܗܝܐ̈ ܀ X ܗܠܝܢ ܪܕܝܢ ܝX ܡܢ ܟܪܣܗ ܕܐܝܢܐ ܕܡܗ̇ܝܡܢ ܒܝ . ܘܠܡܢܐ ⁷⁰ܪܕܝܢ
JnDalya:Epist ܕ ܠܐ ܝ ܡܦ̇ܣ ܐܢܬ X . ܠܐ ܬ ܡ̇ܠܠ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ ܢ̇ܣܝܬ . ܐܦ ܗܠܝܢ : Xܝܩ X XXX . --⁸ܢX XX : X ܫ̇ܘܐ XX-- ·ܩ ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ
JnDalya:Epist ܕ ܠܐ ܝ ܢ̇ܣܝܬ . ܐܦ ¹⁰ܐ̇ܢܐ ܡ̇ܪܟܢ ܐܢܐ ܪܝܫܝ ܡܢ ܒܗܬ ܬ ܝ ܗܠܝܢ XX-- ·ܩ ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ ܡܦ̇ܣ ܐܢܬ X . ܠܐ ܬ ܡ̇ܠܠ
JnDalya:Epist ܝ ⁸ܕܥܠܡ ܙܒܢܐ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܪܐ ܥܠܡܐ̈ . ܐ܏ܘ ܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ⁸¹ܐ̇ܬܠ ܠܟ ܠܩܛܐ ܗܢܝ ܐܐ ܘܚܠܝܐ . ⁸²ܢܥ̇ܠܐ ܡܠܬܢ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܒ̇ܪܐ ܥܠܡܐ̈ . ܐ܏ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܐܐ ܘܚܠܝܐ . ⁸²ܢܥ̇ܠܐ ܡܠܬܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ⁸ܕܥܠܡ ܙܒܢܐ ܆ ܠܘܬ
JnDalya:Epist ܠܡܐ ܠܦ ܡܢ ¹⁹ܩܢܝܐ ܘܕܝܘܬܐ ܆ ܠ ܐ . ܡ̣ܢܘ ܕܛܥ̣ܡܟ ܚܠܝܐ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܆ ܘܡܢ ܕܝܠܝ ܘܠܐ ܡܕܡ ¹⁸ܫܟܝ̣ܚ ܠܝ ⁸ܢ ܀ 3ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ