simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܟ ¹0ܚܝܠܝ ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܡܫܠܡܘ̣ ܡܛܠ ܕܥܒ̇ܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ ܠܡܦܠܚX ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܝܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܒܘ ܠܝܫܘܥ ܘܣܒܪܘ ܒܗ ܒܚܬܢܐ ܗܠܝܢ ܘܢܬܛܦܝܣ ⁵⁸ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܝܢ ܕܢܛܡܐܘܢ ܪܓܫܘܗܝ̈ . X XX
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܙܟ̣ܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܕܐܙܕܟܝ ³0ܡܢܗܝܢ ܆ ⁰ ³¹ ܘ̇ܠܗ ܠܗ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܫ ܇ ܟܕ ܥܣܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܚܛܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ̣
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܝܠܕܢ̈ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܘܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ⁵ܝ̇ ܘܒܡܟܣܢܘܬܐ ¹ܘܒܐܘܠܨܢܐ̣̈ ܘܒܫܬܝܩܘܬܐ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̣ܕܬ̣ ܇ ¹⁸ܘܛܥܝܢ ܠܗܘܢX ¹ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܘܠܐ ܡܘܕܥ ܗܠܝܢ ܬܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐ : ¹⁵ܐܘ ¹⁸ܕܘܝܐ̣ ܐܢܬ ܡܨܠܐ ¹⁷ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈
AbbaIs:Ascet ܘܥ̇ܒܕ XX ܠܗܝܢ̣ ܢܬܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܢ̣ܐ ܒܝܬܗ ܗܠܝܢ ܕܫܐܕܐ⁵ ܗܢܐ : ܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ . ܐܝܢܐ ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܝ̈
AbbaIs:Ascet ܕܣܢ̇ܐ ܐܠܗܝ ܇ ܡܛܠ ⁷ܗܕܐ ܠܐ ܡܐܣܐ ܠܝ . ⁸ X X6ܘܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ̣ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘܬܐ X · ·⁶ ܩXXX ܘXܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ̣ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ ܛܡܐܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ³¹ܕܩܛܪܓ ³²ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܠܐ ²⁹ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܡܢ X ܗ̇ܝ ܡܛܫܝܬܐ̣ ³0ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ²²ܕܝܗܒܘ ܠܣܛܝܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܠܡܡܬ X . 0 XX ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ²¹ܡܚܘܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ⁴ܕܣܥ̣ܪ X ܒܝܕ ܦܓܪܐ̣ ⁵ܐ̣ܢ ܛܒܬܐ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܬܐ̈ . X4ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ : ܕܙ̇ܕܩ ² ܠܢ ³ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܕܢܬܦܪܥ ܟܠܢܫ
AbbaIs:Ascet ܕܚ̣ܙܝܬ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ̣ ܠܐ ܬܐܡܪ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܬ ܗܠܝܢ . X ܠX ܬܦܬܚܝܘܗܝ ܡܢ ܒܠܝܕܘܗܝ X ²ܘ X XX ¹ X XX ܠܐ ܬܫܒܚ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ²ܕܗܘܘ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̣̈ ܩܢܘ ܦܪܗܣܝܐ ܠܡܐܡܪ : ܗܐ ܚܢܢ ܗܠܝܢ . XX ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܝܢ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ̣ ܪܢܝܢ XX . ¹
AbbaIs:Ascet ܠܐܠܗܐ ܡܪܓܙ . X ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ·ddX ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ XXXX ܗܠܝܢ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ
AbbaIs:Ascet ¹ܛܪ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܬܒܣܪ ܥܠܝܗܘܢ : |ܗ̇ܝ ܝX⁰ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܆ Xܢ X ܘܐܠܐ̣ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܫܬ ܒܩܢ̈ ܠܟ . X X
AbbaIs:Ascet ² ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܒܠܢ̈ . X ܠܐ ܬܦܚܡ ܢܦܫܟ ܒܟܘܠ ܥܒ̇ܕ ܆ ܗܠܝܢ X ܘܐܡܪܝܢܢ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܆ ܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܆ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢܝܚܬܐ ⁴ܕܒܪܗ ܗܠܝܢ ² ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܥܒ̇ܕܗ ܟܕ ܚܣܝܪ ܩܠܝܠ . ³ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܛܪܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܡܪܝܢ ܝܡ ܚܕܕܐ̈ : ܝX·ܝXXXX 1 X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܢܥܡܪܘܢ X . . . X ܝܡ ܚܕܕܐ̈ : XXXX·XX X18X⁰ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܕܡܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܫܩܝܠ ܐܢܬܬܐ̣ ܪܢ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܠܐܢܫܝܢ̣̈ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ¹⁷ ܐܢܬܬܐ̣ ܪܢ̇ܐ
AbbaIs:Ascet ܫܒܥܐ ܚܫܐ̣̈ |ܬܥܒܕ ܥܐܕܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܟܕ ܚܠܝܡܐ ܡܢ ܥܬܝܩܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ⁵0 ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܚܪܪܐ ܢܦܫܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ³ܐܢܐ ܕܐܦܠ ⁴ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . 0O⬩ ⁵ ܗܠܝܢ ܟܠ ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪܘ² ܒܠܒܟܘܢ : ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ̈