simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹⁸ܕܝܗܒܢ̈ ܦܐܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ . ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܩܪܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܗܠܝܢ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ ܕܝܢ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܕܝܠܗ̣
AbbaIs:Ascet XX ܗ̇ܢܘܢ X ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²² ܗܠܝܢ X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X ܗܠܝܢ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X XX X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX
AbbaIs:Ascet XX ܕܦ̇ܠܚ ܠܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܦܪܨܘܦܘ ܡܠܐ ܗܘ ܒܗܬܬܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܗ ܕܢܦܝܣ ܕܕܠܡܐ ܢܬܦܪܩ ܗ̣ܘ . ܘܐܢ ܕܝܢ ¹⁷ܢܬܦܪܩ ¹⁸ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ . X0ܢܥܒܕ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ¹ܚܝܠܢ ܇ ܘܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܗܠܝܢ ¹ܗܟܝܠ ܚܟܝܡܐ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܬܠ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܇ ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ¹⁴ܒܫܘܪܝܐ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܚܕܘܬܐ ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ . ¹³ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ XX
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܘܢܫܒܬ̣ ⁴⁴ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܚܪܢܐ ܥܠܡܐ ܚܕܬܐ̣ ܟܕ ܗܠܝܢ ܬܪܥܐ̣ ܛܘܦܣܐ ܝXX ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ⁴³ܕܐܢ ܢܬܚܪܪ ܗܘܢܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܥܒ . . . ܕܐ | ⁵⁴ܐܫܬܕܝ̈ ⁵⁵ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ . ܗܠܝܢ . ܟܠܗܝܢ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܛܝܒ̈ ܗܘܝ̈ ܠܡܦܝܕܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܪܡܢ ܡܕܝܢܬܐ X ܒܛܘܫܝܐ ܢܫܠܚܘܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ¹⁵ܗ̇ܘ ܫܪܝܪܐ̣ ܗܠܝܢ ܇ ܘܡܟܝܠ ¹³ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ ܥܒ̇ܕ . ¹⁴ܐܢ ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ³ܐܢܐ ܕܐܦܠ ⁴ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . 0O⬩ ⁵ ܗܠܝܢ ܟܠ ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪܘ² ܒܠܒܟܘܢ : ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ X² ²ܘܚܝܕܝܝܢܢ 0 ¹ X X ܗ̣ܝ ܢܘܪܐ ܡܕܟܝܐ ܠܗ̣ ܗܠܝܢ X ³⁴ܝ ܕܒܣܝܡ ܝX ܕܡܗܡܝܢ ³¹ X X²X ³² X X ³³ X ܕ X² ³ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ |ܘܨܒܝܢ ܕܢܟܠܘܢ ܠܢ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܗܠܝܢ ܫܠܘܐ ܕܢܫܕܪ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܢܦܪܩܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̣̈
AbbaIs:Ascet ܕܟܝܢܐ ܇ ²ܡܛܘܠ ܕܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܗܝ ܒܟܝܢܐ̇ ³ XXܐܝܟ ܡܠܬܗ ܗܠܝܢ |ܘܚܝܪܝܢܢ ¹ܒܢܦܫܢ ܒܟܠ ܫܥܐ̣ ܕܠܐ ܢܣܥܘܪ ܡܕܡ ܝ ܠܒܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܦܝܣܝܢ ⁸ܠܠܒܘܬ̈ ܗܘܢ X ܕܨ ܒܘܬܐ̈ ¹0ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܠܙܒܢܐ ܒܫܒܝܐ ⁷ܘܒܥܒܕܘܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܘܒܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܕܛܥܝܢ ܐܢܐ̣ ܗܠܝܢ ²ܕܡܫܡܠܐܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܝܬܬ ܥܡܗ ܘܐܬܩ̇ܒܪܬ ¹ܥܡܗ ܘܫܒ̇ܬܬ ܆ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܗܕܡܝܢ̈ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܫܟܚ ܢܩܘܡ ܒܒܪܝܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܆ Xܝܕܢܫܟܚ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܇ ܕܢܫܠܡ ܥܒ̇ܕܢ ܛܒܐ ܘܢܗܘܐ ܬܩܠܝܢ ܚܢܢ ܟܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܬܬܩܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܐܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܨܗܝܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܐܡ̣ܪ . ܝܝX ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪܬ̣ ܐܡ̣ܪ ³⁹ܠܗ̇ : ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet ܕܐܬܐܡܪ ܡܠܦ ܠܢ ¹³ܒܟܣܝܐ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ XX ܢܗܘܐ ܬܡܢ ܡܪܗ ܗܠܝܢ ܘܡܫܡܥܬܗ ܬܫܬܥܒܕ ¹0ܠܬܪܥܝܬܗ ¹¹ܒܐܠܗܐ ܆ ¹² ܝܬܝܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet | ܕܗܠܟ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܡܛܠ ܦܥܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ 1ܟܝܢܝܬܐ ܕܒܪܐ̣ ܘܢܐܙܠ ²⁸ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܥܒ̇ܕ ¹ܒܢܦܫܐ ܕܝܘܬܐ̣ ܘܪܟܒ ܠܗ̇ ܥܕܡܐ ܕܦ̇ܪܫ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܫܬܥܒܕ ܠܩܪܝܒܟ ܇ ²⁷ܗ̇ܝ ܕܬܬܟܠ ܥܠ ܚܝܠܟ . XX ܩX
AbbaIs:Ascet ¹0 ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܐ ܥܒܝܘܬ ܠܒܢ ܗܠܝܢ Xܢ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܫܘܢܩܐ̣ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ⁸ܡܛܠ X ܓܝܪ X