simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܬܛܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ . X ܫܓܝܫܘܬܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ²⁴ܠܐ ܬܥܠܘܢ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܗܘ̇ܐ ¹ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ
AbbaIs:Ascet ³³ܠܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܒܨ ܝ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟ ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܕܚ̣ܠ ܐܠܝܐ̣
AbbaIs:Ascet ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ
AbbaIs:Ascet ܩܐܡ̈ ܗܘܐ ܘܡܨܠܐ ܗܠܝܢ : ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܒܠܗ̣ܐܠܐ ܗܠܝܢ : ܕܟܝܘܬܐ̣ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ¹²ܘܬܬܚܫܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܐܝܬ
AbbaIs:Ascet . ܐܝܬܝܗܝܢ ³⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ̣
AbbaIs:Ascet ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ̣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ : ܝܘܬܪܢܐ̣̈ ܘܐܝܩܪܐ̈
AbbaIs:Ascet ⁴⁵ X X²ܕܡܢ ܗܠܝܢ ddX ܕܗܠܝܢ ⁴⁴
AbbaIs:Ascet ¹¹ܘܛܡܐܐ ¹⁰ܝ ܚܠܥ ܗܠܝܢ X XX ܘܕܢܢܝܘܬܐ
AbbaIs:Ascet X ³ܗܘ ddX ܗܠܝܢ X ²ܒܥܘ X
AbbaIs:Ascet ܐܣܛܠܐ ܕܚܫܐ̣̈ X ܗܠܝܢ X ²ܕܐܝܬܝܗܘܢ :
AbbaIs:Ascet ²⁵ܬܪܥܝܬܐ ܇ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ X ²ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܡܦܝܣܝܢ
AbbaIs:Ascet ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²² ܗܠܝܢ X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X
AbbaIs:Ascet X ¹ Xܥܠ ܗܠܝܢ X ¹ XX
AbbaIs:Ascet ܡܢܛܪܝܢ ܘܡܣܬܪܝܢ ¹²ܝ ܗܠܝܢ X ¹¹ܕ ⁹
AbbaIs:Ascet ¹ܠܝܬ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ