simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܆ ܢ ܐ ܐܩ ܦܪܐ ܒܪܘܝܐ ܐܝܪܩX X ܢܩܦܐ XXܙ X X X . ܘܪܘ ܝ ܐ ܩܕܝܐ· ܗ ܪ ܘܗܝ ܬܐ ܪܝܝ̇ܒܠܢܐ ܗܩ ܘܠܐ ܡܫܪܚܠܩܢ : XXX ܗܟܘܬ ܐܝܬ ܠX X
- ܕܐ ܓܚܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܘܡܚܕܐ ܥܬܝܕ ܗ ܘܠܘ ܡܗܡܝܢܐܝܬ ܩܪܝܢ ܒܪܢܫܐ ܕܒܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܕܢܩ :
- . . . . . . . . . . . . ܕܟܠܗ ܥܒܝܕܐ ܐ ܐ . ܟܠ . . . ܗ . ܘܗ̇Xܢܘܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܚܛܘ : ܒܢܡܘܣܐ ܢܬܬܕܝܢܘܢ . . .
- . . . . . . . ܒXܢXܝܢXܫܐ̈ ܢܐ ܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬ . . . . ܬܐ ܆ ܗ ܠXܒܘܬܐẌ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ . . . ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘX . . .
- . ܘܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܗ . ܘܙܪ̣ܩ ܕܬܬܗܝܡܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕ ܓܫܢ : ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
- ܕܐ ܡܠܬܐ : ܥܘܪܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܙܪܬ ܠܐܪܥܐ ܥܘܪܠ ܘܬܐ ܗ̇ܝ ܗ ܗܟܝܠ ܐܢ ܗ̣ܘ ²ܕܐܝܟ ³ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܢ ܐܝܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ :
- ܕ ܒܪܢ ܕ ܒܪ̈ ܕ ܒܕ ܕ ̈ ̈ ܡܣܬ ܢ ܐܡ ܝXܪܢ̈ ܘܟẌ ܝܢ Xܝ̈ X ܐܡܝܪ ܗ ܗܠܝܢ ܕܕܚܪܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢܘܕܡܚ ܦܝܐܝܬ ܠܝܢ ܡܣܬ ܡܚܦܝܐܝܬ
- ܢ ܐ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܡ̇ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܝܢ ܗ ܇ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܐܝܩܪܐX ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬ̇ܢܒܝܢ ܒܪܘܚܐ .
- . ܢܘܢ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܬܓܠܙܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܗ ܠܗܘ ܕܒܐܝ̇ܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܬܒܣ̇ܡܝܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܐܝ̇ܕܐ
- . . . ܪܣܝܣ . ܕܢܗ̇ܡܝܢ ܠܬܒܪܗ̇ . ܒ̣ܚܝܠ ܒܥܘܬܟ ܙܓܘܪ ܗ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܬ̇ܓܘܣܬ̈ ܒܟ . ܘܠܕܐܒܐ̈ ܢܟܝܠܐ̈ ܪܟܠܗܝܢ̈
- ܕܢ̇ܨܠܐ ܥܠܝܗܝܝܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ¹ ܩ̣ܪܒ ܘܚ̣ܬܡXܘ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܛܪ ܗ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܘܘ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ̈ . ܘܡܦܝܣܝܢ ܘܘܘ ܠ :
- ܘ ܐ ܠܥܡܠܗ . Xܢܐ ܘܟܠ ܟܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܐܬ̇ܩܒܠ ܘܘܐ ܗ ܡ̣ܣܪܚ ܗܘܐ ܇ ܘܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ . ܘܚܪܘܢ ܥܐܘܘܝ ܦܘܪܥܢܐ ܕܙܪ̣ ܩ
- ܒܝܕ ܘܕܐ ܢܗܝܪܘܬܐ ܪܒܬܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܘܒܦܘܫܩܐẌ . ܐܝܟܢܐ ܗ ܚܠܦ ܟܠ ܡܕܡ . ܨܠܘܬܐ̈ ܬܟܝܒܬܐ̈ ܣ̇ܕܪ ܘ̇ܘܐ . ܘܐܬܝܗ̣ܒܬ-
- ܕܚ̣ܝܠܐX ܕܐܠܘܐ ܕܒܚܪܬܐ . ܡܝܢ ܐܝܟܐ ܡܫܟܚܝܢܢ X ܗ ܇ ܕܛܒ ܘܘ ܚܕ ܪ̣ܥܒܕ ܨܒܝܢܐ X - ܡܢ ܐܠܦ . ܟܣܝܬܘẌ ܕܕܝܢ :
- . ܘ̣ ܕܐܦ ³ܒܦܘܪܝܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܙܕ . ܩ ܕܢXܘܘܐ ܡܩ : ܬܟ . X ܗ ܠܝܐ̈ . ܫܘܥܒܕܐ ܕܝܢ ܕܙܕ . ܩ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐ . ܬܘܘܝ . ܘܢܐ .
- Xܢܐ- ܆ X ܩ . . ܒ̣ܠ X ܦܫܝܛܐܝܬ . ܘܒܐܘܕ ܣܡ ܒܢܦܫܗ̣ ܗ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܙܠ ܩܛܘܠܝܘܝ ܠܗ . ܘ ܕܡܛܘܠ X ܘܠܝܢ ܐܬܡ̣ܠܟ ܐ
- . ܝ ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܢ̣ܛܪ : ܡܢ ܘ̇ܝ ܕܟܣܝܐܝܬ ܙܗܝܪ ܆ ܡܛܠ ܕܥܒ̇ܪ ܗ ܘܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܒܗܬܬܐ : ܐܘ ܒܟܣܝܐ ܐܘ ܒܓܠܝܐ : ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
- ܕܡܪܙܒܢܐ . ܘ̇ܝܕܝܝܢ ܟܠܘܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܠܘܬ ܡܓܘܫܐ ܐ . ܗ . ܐܠܝܢܢ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܗ̣ܘ . ܘܠܐ ܚܢܢ ܥܪܩ̇ܝܢܝܢ ܡܢ ܕܝܢ :
- ܕܐܘܪܚܬܐ̈ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܘܢܓܝܪܬܐ̈ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܘܠܐ ܗ ܘܐܝܠܝܢ ܡܓܠܐ̈ ܣ̇ܦܩܝܢ ܕܢܩ̇ . ܒܠܘܢ ܫܚܩܐ ܘܢܐ ܟܘܠ
- ܥܠܡܝܐ ܆ ܘܥܒܕܘܘܝ ܐܦܝܣܩܦܐ . ¹ܘܟܕ ܗ̣ܘܐ ܆ ܬܒ̇ܥ ܘܘܐ ܗ ܐܫ̣ܬܐܠ ܆ ܡܛܠ ܥܘܬܪܐ ܘܪܒܘܬܐ ܆ ܚܛ̣ܩܘ ܠܗ̇ܘ ܒܪ ܓܢܣ