simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
- ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ
- ܢܫܬܘܙܒ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘXܘܝ
- ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ . ܕܐܦ ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆
- ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ ܕܐܦ X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ
- ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ
- ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆ ܕܐܦ ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ
- ܗܘܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܢܣܦ̣ܩܘܢ ܠܡ̇ܦܩܘ
- ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܐܚܐ ܗ̇ܘ
- ܠܗ ܛܢ̣ܢܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܪܗܛܐ
- ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ
- ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
- ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܥܕ ܕܐܦ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܨܒܝܢܐ
- ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ
- ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ
- ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܐܦ ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X
- ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܠܝ ܚܠܦܝܗܘܢ
- ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡ ܕܐܦ Xܢܒܢܦܫܟܝ ܕܝܠܟܝ ܬܥܒܪ
- ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ
- ܐܣܝܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܦܛܪܘܣ ܒܛܠܢܝܬܗ ⁸⁸¹ܛܪܕ