simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܆ ܘܬܘܒ X ܕܐܢ ܪܥܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ
- ܗܝ ܒܫܪܒܗ̇ ܒܒܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܣܠܩ ܗܘܐ ܡܪܢ ܠܐܬܪܗ ܕܐܦ ܥܘܬܪܐ ܕܠܫܢܝܗܘܢ̈ ܐܡܪ ܗܫܐ ܥܠ ܥܠܝܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
- ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܫܠܛ . ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܐ ܕܡܬܙܝܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܢܗܝܢ ܢܦܫܢܝܬܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܡܬܚܙܐ ܕܝܢ
- ܠܣܢܝܐ̈ ܫܘܦܪܐ ܬܠܒܫ ܘ . ܘܪܕܐ ܠܣܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܫܦܝܪ ܡܠܒܫ ܕܐܦ ܠܗ ܠܦܘܡܐ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܢܙܝܥ ܬܫܒܘܚܬܟ 2 10 ܡܥܕ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܚܪܒ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܦ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܦܟܪܘ ܕܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ : ܥܕܡܐ
- ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܬ ܝ X1 ܓܝܪ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܐܦ . XXX ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܟܝܚ ܨܘܡܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܠܟ ܓܠܐ ܡܛܠܬܝ ܘܕܪܫ ܠܟ ܫܒܝܠܐ ܕܬܦܘܩ ܒܒܥܬܝ ܘܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦ ܓܠܐ ܠܟ ܥܠܝ ܕܗܐ ܐܝܟ ܫܚܝܡܐ ܡܗܠܟ ܐܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘ
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
- ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ ܠܐ ܙܟܐ ܦܬܟܪܗ ܪܚܡ ܘܬܩܦ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܗܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ
- ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܐܦ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܪܚܡܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ
- ܥܡܟ 85 ܫܡܥ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܡܠܝ̈ ܡܪܗ ܕܐܬܡܠܠ ܠܗ ܘܦܩܕ ܘܐܬܐ ܕܐܦ ܠܝ ܒܝܬܐ ܕܐܫܪܐ ܘܐܬܩܕܫ ܒܗ ܘܐܢ ܢܫܦܪ ܠܝ ܐܗܘܐ ܥܡܗ ܐܝܟ
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ
- ܗܘ ܛܘܪܐ ܕܙܝܬܐ̈ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܪܡܐ̈ ܕܢܬܥܠܐ ܗܘܐ ܘܠܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܪܙܗ
- ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܚܢ ܐܢܘܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܕܐܦ ܕܒܒܒܠ ܕܡܘܕܝܢ ܕܐܣܟܠܘ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܟ ܡܢ
- ܠܒܥܝܪܐ ܡܠܬܐ ܬܬܠ ܦܬܚ ܠܝ ܐܢܬ ܦܘܡܝ ܕܐܢܐ ܣܟܪܬܗ ܒܥܘܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟ ܒܙܒܢ ܡܠܠܬ݀ ܐܦ ܐܬܢܐ ܕܢܕܥ ܟܠܢܫ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ