simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܕܒܝܕ ܪܦܫܐ ܢܬܕܟܐ ܇ ܥܠ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܚܕܬܐ ܘܡܘܠܕܐ ܡܢܕܪܝܫ : ܗܢܐ ܕܐܢ ܡܬܢܛܪ ܆ ܟܕ ܕܟܐ ܐܝܟ ܡܐ
- ܗܘ ܗܢܐ ܚܫܐ ܣܢܝܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ . ‏ ‏ܘܥܡܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܥܫܢܐ ܐܦ ܣܟܠܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܥܠ ܟܝܢܝܗܝܢ̈ ܩܝܡܝܢ ܐܢܚܢܢ 15ܕܢܕܥ ܡܢܐ ܐܢܝܢ . ܘܐܝܟܢ ܕܐܦ ܢܥܒܕܢ̈ . ⁶⁹¹ܘܚܪܝܢܐ̈ ܢܦܪܩܢ̈ ܡܢ ܓܘܐ . ܒܗܕܐ ܢܣܒܪ
- ܡܬܚܙܝܢ ܠܘܩܕܡ ܡܪܝܡܐ . ܢܬܦܝܢ ܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܓܘܡܨܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܬܘܒܠܝܢ ܠܡܥܡܕ̇ ܟܕ ܓܝܪ ܣ̇ܠܩܝܢ ܥܒܕܝܗܝܢ̈ . ܗܠܝܢ
- ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܬܡܢ ܝܬ̇ܒ ܗܘܐ ܘܡܫܡXܐ ܥܡܠܐ ܕܐܦ . ܘܠܛܘܪܐ ܕܠܡܥܪܒܐ ܘܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗ̇ ¹⁴ܣܠ : ܩ ܆ ܐܝܟܐ
- ܣܥܪܗ̇ ܗܘܐ Xܝܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܆ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܒ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܇ ܘܐ̇ܟܠ ܗܘܐ ¹ܥܡܗܘܢ ܘܫ̇ܬܐ : ܗܕܐ
- ܟܠ ܕܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܘܚܙܘ ܁ ܕܟܡܐ ܣܓܝ ܚܘܒܗ ܕܐܦ ܠܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܒܡܐܬܝܬܗ . ܐܢ ܝܕܥܬܘܢ ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܆ ܕܥܘ ܁
- ܗܠܝܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܟܐ̣ . Xܡܝܬܪܝܢ ܡܢ ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܦܩܚܐ̈ : ܕܐܦ X ܘܥܬܝܕ ܢ ܠܡܒܪܟܘ . ܠܒܘܫܐ̈- ܡܕܡ ܢܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܕܐ ܫܐܠܬܝ ܢܦܢܐ ܠܝ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܨܠܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܪܓܝܓܐܐܢܐ ܕܐܚܕܐ . ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫܟܬ ܠܝ ܠܒܝ ܥܕܡܐ
- ܟܬܒܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܝܥܩܘܒ ܒܒܘܟܪܐ̈ ܢܬܒܪܟ . ܘܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܕܐܦ XXX -- ⁸⁴ܕXܒܝܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܡܬܒܪܟܝܢ . ܐܘ̇ ܒܘܟܪܐ̈ . ܐܝܟ
- ܟܝܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܐ |ܡܘܫܚܐ ܡܢ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܢܟܪܝܢ . ܟܕ ܛܒ ܟܝܢܗܘܢ X X13ܚܕ ܗܘ . ܡܐ
- ܟܘܪܗܢܝܗ̈ ܕܢܦܫܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܐܣܝܘ . ܡܢܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܘܐܬܕܪܫܘ ܒܗܕܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܗܝܡܢܘܢ .
- ܗܢܝܢ ܒܛܢܢܐ ܕܓܒܪܝܗܝܢ̈ ܢܬܠܢ ܐܦ ܗܢܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܠܢܩܦܐ ܕܐܦ ܠܢܩܦܐ ܕܢܫܝ̈ ܚܒܪܝܗܘܢܼ̈ . ܢܦܠܐ ܠܡ ܥܠܬܐ ܠܢܫܝܗܘܢܼ̈ .
- ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܕܝܬܝܪ ܕܐܦ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ . ܡܛܠ
- ܒܒܬܐ̈ ¹ܡܐ ܕܐܢܫ ܡܩܒܠ ܠܚܕ ܡܢ ܡܚܒܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܘ ܢܣܥܘܪ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܢܚܘܐ ܕܚܕܝܢܢ . ܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܢܒܝܐ̈ ܟܕ ܬܠܡܝܕܘܘܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢX ܒܪܘܚ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܢܐ ܕܐܦ ܒܪܗ ܀ ܝ X·X X ܐ̇ܝ̇ܟܢܐ ܚܢܢX ܢܫܟܚ ܕܢܚܐ ܣܛܪ ܡܢܗ . ܗ̇ܘ
- ܟܕ ܡܫܦܐ ܠܚܘܪܘܬܐ ܫܒܩܬ ܠܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܕܡܟܢܐ . ܟܕ ܫ̇ܬܩ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܘ ܒܩܢܘܡܐ ܐܠܐ ܫܘܕܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ
- ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܐܦ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܩܪܐ ܠܗ . ܡܛܠ
- ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܢܪܫܘܡ ܒܬܪ ܥܡܕܐ . ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܕܐܦ ܟܕ ܗܘ̇ܝܐ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠXX ܝXX XXX ܗܢܐ ܚܬܡܐ : ܗ̇ܘ
- ܒܐܝܕܝ̈ ܐܝܒ ܟܕ ܠܐ ܝܕ̇ܥ ܐܣܬܥ : ܪܬ . ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܚܘܫ̈̈ ܒܘܘܝ ܕܐܦ ܇ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܘܘܝ̈ ܥܠ ܡܣܩܬܘ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܘܬܐ