simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܕܣܘܢܗܕܣ X X ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥ : ܕܐܦ ܢܨ̣ ܛܠܐ ܇ ܘܢ̣ܪܪ̣ܐ ܘܢܫ̇ܬܦܥ ܒܟܠ̈ ܥܕܢܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܪܗ ܕܥܐܕܐ . ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܨ̣ܡ ܗܘܐ . ܘܡܘܫܐ ܕܐܦ . ܘܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥ̇ܒܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܕܩܝܡܬܐ . ܡܛܠ
- ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܪܘܚ ܢܬܒܣܡ ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ܢܪܕܝܢ 31 ܐܡܬܝ ܕܝܢ
- ܗ̣ܢܘܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕܗܕܐ ܫܩܝ̣ܠܝܢ ܒܟܠ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ . ܘܐܝܕܐ ܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܒܨܝ̣ܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܢ̣ܬܠܘܢ ܠܝ
- ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܥܡ ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܦ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܒܨ ܝܪܐ ܗܝ̇ ܕܙܩܝܦܐ . ܐܝܟ
- ܒܗ̣̇ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܫܟܚ ܕܢ̇ܫܪܐ ܘܢܨܠ̣ܚ ܘܢ̇ܦܬܝܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܪܗ̣ܛ ܒܛܢܢ̣ܗ̣ ܘܐܦ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܕܝܠܝ ܁ ܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܠܐ ܕܐܦ ܐܘܕܥܢܝ . ܝܨܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇
- ܒܪܬ ܟܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܘܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܢ̣ܣܒ . ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܒܬܘܠܚܬܐ ܇ ܗ̇ܝ
- ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ
- ܠܐܘܬܗܘ̈ ܢ ܛܘܒܢܝܬܐ̈ ܇ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܒܝܕ ܕܐܦ ܟܫܝܪܐܝܬ ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܘ̇ܬܐ ܪܒܬܐ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܡܠܟܐ ܢܐܠܘܨ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܚܡܐ . ܘܐܬܪܡܝ ܡܩܒܝ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܦ ܨܝܕܝܗܘܢ . ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܥܡܗܘܢ ܪܚܡܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܐ
- ܒܝܪܬܘܬܗ ܬܐܪܬ . ܕ ܩܕܡ ܢܘܪܐ ܥܛܪ ܬܢܢܐ . ܘܩܕܡ ܐܫܕ ܕܡܐ ܕܐܦ . ܕܐܦ ܒܛܒܬܗ̈ ܬܫܬܘܬܦ . ܒܥܕܢ ܥܩܬܗ ܗܘܝ ܠܗ ܚܒܪܐ .
- ܗܠܝܢ . ܒܕܒܥܝܢ ܓܝܪ ܕܢܫܟܚܘܢ ܫܘܪܝܐ ܠܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܕܐܦ ²ܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܝܗܒ ܠܢ . ܢܦ̣ܠ ܐܝܟ ܡܐ
- ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ . ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܠܘ ܥܠ ܟܠ ܕܐܦ ܪܐܓ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܒܙܘܘܓܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܬܦܪܣ ܣܝܡ ܒܟ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܆
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܚܝܐ̈ ܝܗܒ ܗܘܐ ܗܘܝܘ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܥܕܠܐ ܕܐܦ ܢܒܥܬ 82 105 ܢܒܝܐ ܒܡܘܬܗ ܠܘ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܚܝܐ ܗܟܢ ܚܝ ܗܘ
- ܐܟܪܝܘ ܥܠ ܐܒܕܢܢ ܕܡܢܟ . ܕܓܠܙܬܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܕܐܦ ܕܬܫܒܚܬܗܘܢ̈ ܢܚܠܛܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗܢܘܢ
- ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܟܪܙ ܠܗ . ܘܒܐܡܪܐ ܘܒܢܩܝܐ ܡܬܠ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܫܒܩ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ
- ܢܫܐ̈ ܕܓܙܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܝܠܘܕܐ̈ . ܥܡ ܫܒܪܝܗܝܢ̈ ܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܘܚܡܘܗܝ̈ ܘܫܢܕܘܗܝ̈ ܚܙܐ ܗܘܐ ܕܡܫܬܪܝܢ . ܐܝܟ
- ܓܘܫܡܐ ܠܪܫܐ ܛܒ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܪܝܒ . ܟܠ²ܡܕܡ ܢܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗܟܢܐ ܐܬܩܪܒܢܢ . ܘܗܟܢ ¹ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܬܐܡܪ ܟܡܐ
- ܕܝܠܗ ܬܫܥܝܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ܐܬܚܫ̇ܒܢ ܠܡܥܒܕ ܆ ܕܠܐ ܢܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܬܘܒ ܝܘܢܢ ܐܚܪܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܫܪܪܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ . ܐܝܢܐ