simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ . ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ
- : ܐܝܟܢܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ
- ܕܐܪܓܫܘ ܒܗ . ܕܐܦ ܫܪܟܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܢܗܘܘܢ
- ܚܒܪܟ ܒܡܣܟܢܘܬܗ . ܕܐܦ ܒܛܒܬܗ̈ ܬܫܬܘܬܦ .
- ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܢܝܗ̈ܿ . ܕܐܦ ܗܿܘ ܪܫ ܬܠܡܝܕܐ̈
- ܥܠ ܚܠܐ . ܕܐܦ ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈
- ܕܟܡܐ ܚܢܝܓ . ܕܐܦ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܕܡܗ
- ܐܦ ܠܟܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ
- ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10 ܕܐܦ ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ
- ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ 110 ܕܐܦ ܗܘ ܢܫܠܚ ܟܘܬܝܢ
- ܐܢܐ ܒܗ : ܕܐܦ ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ
- ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ : ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ .
- ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ
- ܥܠ ܦܬܘܪܢ : ܕܐܦ ܗܝ ܐܘܟܠܐ ܗܝ
- ܐܝܟܢܐ \ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܕ ܠܐ
- ܐܝܟ X X ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX
- ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܕܘܐ ܆ ܕܐܦ ܬܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝܬ
- ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆ ܕܐܦ ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ
- . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ . ܥܒܕܝܢ
- ܐܡܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ