simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
- ܗܘ ܢܐܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ . ܝ . ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܘܪܕܐ ܒܥܩܒܗ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܝܗܒܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܬܠܝܬܝܐ
- ܗܪܟܐ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܘܬ ܩܝܢܕܘܢܘ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܫܪܟܘ ܕܐܦ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗ ܕܫܦܪ ܡܢ ܠܐܢܫܝܢ̈
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
- ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܘܠܝܬ ܕܐܦ ܗܠܢ ܟܠܗܝܢ ܢܥܒܕ ܠܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ
- ܗܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܡܪܢ ܥܐܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܟ ܦܩܕ ܟܠ ܐܥܠܗ ܠܡܘܫܐ ܕܢܘܕܥ ܐܝܟܢ ܥܐܠ ܐܕܡ
- ܗܢܘܢ ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ . ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܢ ܕܨ ܒܘܬܐ̈ . ܘܠܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ . ܘܗܟܢܐ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܗ̣ܘ ܨܠܝ ܚܠܦܝܗܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܦ ܕܬܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐXX ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܠܐ ܩܠܝܠ ܙܕܩܐ ܠܗ ܫܝܛܘܬܐ ܗܕܐ . ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܢܫܬܕܪ ܕܫܘܢܝܐ ܕܐܦ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܕܚ̣ܩ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܘܢܐ . ܘܡܚܘܐ
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܐܢܐ ܐܗ̇ܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܙܕܩܦ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܨܠܝܒܟ ܛܡܝܪ ܒܗ . ܘܢܣܩ ܡܢܗ̇ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܪܫܝܐ̈
- ܦܛܪܘܣ ܒܛܠܢܝܬܗ ⁸⁸¹ܛܪܕ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܗܟܢ ܗܢܐ ܒܕܘܟܬ ܦܓܪܗ ܕܐܦ XX8 ܗܟܢ ܦܠܐܩܝܢ ܕܗܢܐ ܓܒܝܐ ܩܢܬ ܐܣܝܘܬܐ . ܘܐܝܟ
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
- ܪܚܡܬ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܟ ܚܘܣܝܗ̇ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܟܠ ܝܘܡ ܘܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 535 ܒܟܝ ܐܝܟ ܕܒܟܬ ܟܕ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܝܟ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- Xܢܒܢܦܫܟܝ ܕܝܠܟܝ ܬܥܒܪ ܪܘܡܚܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡ