simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܠܢ ܐܢܗܘ ܕܢܚܫ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܚܝܠܢ ܘܢܥܕܪܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ .
- ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܝ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܠܡܢܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ .
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܠܐX ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܦܓܥ ܒܗܘ̇ ܐܪܙܐ ܇ ܐܦܢ ܕܐܦ ⁴ܒܗܘ̇ ܗܘܦܟܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܫܚܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܆ Xܥܠ
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆
- ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܪܗܛܐ ܢܥܡܠ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܫܝܫ ܇ ܕܐܦ ܕܒܥܡܐ̈ ܪܒܐ̈ ¹ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܛܢ̣ܢܐ ܆
- ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܕܝܠܝ ܁ ܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܠܐ ܕܐܦ ܐܘܕܥܢܝ . ܝܨܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇
- ܗܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܡܪܢ ܥܐܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܟ ܦܩܕ ܟܠ ܐܥܠܗ ܠܡܘܫܐ ܕܢܘܕܥ ܐܝܟܢ ܥܐܠ ܐܕܡ
- ܨܡ̣ܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܐܒܐ ܐ̣ܡܪ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܢ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܢ̣ܕܢܚ . ܗ̣ܘ ܕܢ̣ܚ ܒܠܒܘܬܢ̈ . ܐܝܟ
- ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܥܡ ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܦ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܒܨ ܝܪܐ ܗܝ̇ ܕܙܩܝܦܐ . ܐܝܟ
- ܗܢܘܢ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܠܗܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥܘ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܦܐܫ ܡܢ ܕܠܡܥܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܢ ܁ ܐܝܟ
- ܪܚܡܬ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܟ ܚܘܣܝܗ̇ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܟܠ ܝܘܡ ܘܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 535 ܒܟܝ ܐܝܟ ܕܒܟܬ ܟܕ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܝܟ
- ܠܐ ܢܣܦ̣ܩܘܢ ܠܡ̇ܦܩܘ ܘܠܡܬܠ . ܟܕ ܐܟܣܢܕܘܟܝܘܢ ܒܝܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܠܐ̈ ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܕ̇ܫܐ ܗܘܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܚܝܪܝܢ X0 ܗܘܘ ܒܗ . ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ . ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܚܦܝܛ ܠܟܠ ܐܟܘܬܗ ܠܡ̣ܣܝܚܦ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܫ̣ܕܬ ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܐ ܒܐܚܐ ܗ̇ܘ ܒܥܘܡܪܗ̣ ܡ̣ܦܣ ܗܘܝܬ ܒܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܘܥ̣ܒܕ ܕܐܦ ܠܘܬܗ ܐܬ . ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܣ : ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ