simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . ܗ̇ܝ ܕܐܦ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ . . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ . . . </page>
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܡ ܨ ܕܐܦ . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܐܠܗ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܕܢܐ̈ ܘܥܝܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܘܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܘܪܚܐ ܛܒܬܐ ܗܘ̣ܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܨܦܪܐ̈ . ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܪܒܝܢ ܒܥܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ⁰ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . |ܚ̇ܕܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܡܫܝܚܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܢܬܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܬܝܗܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܡܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܥܒܕ ܠܡ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܗ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܡܬܥܗܕ ܘܐ̇ܡܕ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܘܪܐ . </page><page> ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܬܗ̇ ܬܢܢܐܐܝܬܘܗܝ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܦܪܝܫܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܬܠܬܟܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܗܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܝܕ ܪܥܡܐ ܡܬܝܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܡܛܠ ܝܝ XX ܕܐܦ ܒܡܘܟܟܗ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܕܪܥܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version : XXXẌ </page><page> ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܪܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܕܐܦ ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܫܬܐܣ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܩܒܠܬܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܒܥܕܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܓܘܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܘܬ ܢܦܫܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܗܘܢܐ . ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܬܪܥܝܬܐܐܬܕܟܝܘ . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܚܨܕܐ . ¹³⁸ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܩܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܠܝܬܐ̈ |ܡܚܘܝܢ ܠܗܠܟܬܗ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܩ̇ܦ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܪܡ̇ܐ ܒܟܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܟܢܫܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܚ̣ܙܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܚܠܦܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܚܢܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܕܝܟ . ܕܐܦ </page> <page> ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܥܐ ܩܕܡܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܝܐ̈ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫ̇ܬܐ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܝܕ ܛ̇ܒܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܪܬܐ ܡܫܘܕܥ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܢܬܗܦܟܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܪܘܪܒܬ̈ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢܗ ܗܘܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘX ܕܫܘܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܫܒܚܘܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܚܙܘܢ ܠܦܪܨܘܦܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܨ ܕܢܟܠܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܛܠ ܠܡ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܦ ܗܕܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܕܥ ܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܕܐܦ ܗܘ Xܝ 24ܓܐܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ̣̇ܬ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܠܝܚܐ̈ . </page><page> ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܚܘܐ ܕܝܢ ܬܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܬܪܐ ܬܚܝܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܗܕ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܒܒܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܬܘܙܒܘ ܘܡܚܘܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡ̇ܚܒ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܗܕܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܙܘܥܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚ̇ܕܬ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚ̇ܐܪ ܒܐܪܥܐ ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܘܕܥ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܒܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܡܘܣܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܛܠܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩ̇ܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܚܐܝܢ ܥܡܡܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܫܐܘܠ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕܐܬܘ ܙ ܘܐܘܕܥܝܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐܠܗܐ . ܡܚܘܐ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܒܗܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܘ̇ܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ . ܕܐܦ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܠܦܘܗܝ . </page><page> ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܝܡܢܘ . ܕܡܦܝܣܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܢܦܢܐ ܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܘܬܘܒ X ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ . ܐܝܟ̈ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܠܡܛܝܒܘ ܘܠܡܬܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܗ ܐܫܬܚܪܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܚܕܐ ܨܦܪ ܐܬܕܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܚܛܝܐ̈ ܫܘܢܩܐ̈ ܦ̇ܪܥ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ ܕܐܦ ܠܟܘܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܬܩ̇ܢ̣ܬ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܡܠܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܢܡܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܡܫܩܠܘܬܐ ܡܪܚܬܐ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ </page> <page> ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܠܗܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܥܡܐ ܩܕ ܝܗ̣ܒ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕ ܡܢܗܪܐ . ܕܐܦ ܠܫܒܪܐ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ ܡܠܬܟ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܒܪܘܚ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܡܝܐ ܥܒܕ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܬܐܡܪ . ⁵⁵ܝܕܝܥܐ </page> <page> ܕܐܦ ܡܐܢܐ ܕܡܠܝ̈ ܬܫܒܚܬܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܘܐܬܒܪܝܘ . ܗ̇ ܕܐܦ ܡܒܛܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܘܟܡܐܢܐ̈
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܨܒܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܒܪܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܡܪܝܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܒܪܟܝܢ ܠܗ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܘܬܗ . ⁷³ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܢ̇ܣܒ ܡܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܘܩܕ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܐܦ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܠܡܐܬܝܬܗ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܘܠ ܡܦܘܠܬܗܘܢ ܐܦ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܐܦ ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܡܘܣܐ . ܥܠ ܕܐܦ ܡܛܠܬ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܡ̇ܫܒܚܘ . ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ