simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ . ܘܠܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܟܕ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܆ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴ ܕܐܦ ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܟܝܢܐ . ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܠܦ .
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܘܒܪܘܝܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܓܢܣܟ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ :
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̣ܘ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܓܢܣܢ : ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ̈ ܐܝܟ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. . ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ .
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܪܐ ܗܘ̈ .
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܐܡ̇ܪ . ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܦܫܩ ܐܒܘܢ ܬܐܕܘܪܘܣ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܘܬ̈ . ⁴⁶³ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗܘ̈ ܪܒܢ ܒܕܘܟ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. 18ܐܣܒܪܘ ܓܝܪ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܣܒܪܝܢ ܆ ܕܠܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܫܡܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܆
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܒܣܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܕܝܢ ܘܝܕܝܥܐ ܆ ܕܐܦ ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. : ³¹⁸ ܬܬܝܗܒ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܨܒܝܢܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. |L203ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܚX ܙܘܥܐ ܘܡܘܣܝܩܐ