simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚܢܢ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ̈ ܠܗ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡX 7 . ¹ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ . 6ܛܪܘܕܝܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . |X138b|ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚ |ܩ |X ܕܐܦ ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܕܒܪ ܕܘܝܕ . ܠܐ ܩܡ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܚܫ̣ܒ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ : ܣܠܘܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܆ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ |X110|ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ²³⁶ 3 , ܕܐܦ . Xܝ̇ܫܐ . |L143b|ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܪܢ ܐܠܦ . ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܠܚ ܠܚܛܝܬܐ̣ ³⁸⁹ܥܒ̣ܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܩܪܝ ܟܝܢܐ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܠܓܢܣܟ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܇ |ܩ |X152ܥܒ̣ܕܐ ܕܐܦ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ : ³⁹⁷ܪܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘܝܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ : ܚܠܦ ܡܪܐ |ܩ |X150ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ . ܚܠܦ ܒܪ ܕܐܦ : XXXXXX ܘܐܣܟܡܐ XX X ܘ . ܡܬܚܠܦܢ ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . 6 , 9ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ : ܘܝܕ̇ܥ ܐܟܚܕ ܘܥܒ̇ܕ . ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܆ ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܒܗ̇ܘ ܫܡܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ : ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܘܬܗ ܆ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܥܘܠܐ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܆ ܘܡܦܝܣܐ |ܩ ܕܐܦ : ܗ̇ܝ ܕܝܥܬ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܦܓܪܐ ܒܪ ܓܢܣܢ : ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܪܐ ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ . 3X5ܐܢܗܘ̈ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ . ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܪܐ ܗܘ̈ . X 3 , 26 ¹⁴ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܝܪܘܬܐ : ܗܘ̈ ܕܐܦ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܦܫܩ ܐܒܘܢ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ 5 , 50 ³¹⁴ . ³¹³ܒܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ̣ ܥܠ ܒܪܢܫܗ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܘ̈ ܪܒܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ |ܩ |X722ܕܥܝXܗ ܗܟܢܐ . ܕܐܦ |X178|ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܗܘܬ̈ . ⁴⁶³ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܣܒܪܝܢ ܆ ܕܠܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ |T96b|ܗ̣ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝX ܕܐܦ ܕܗܘ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܫܩܠܝܢ ܠܡܙܡܘܪܐ . 1 , 18ܐܣܒܪܘ ܓܝܪ ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ : |X196b|ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܢܐ ܘܐܦ ܒܚܕ ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܫܡܗ̇ . ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ |X 196| ²X⁵ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ²ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܐܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܘܒܪ ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . 2 , ܕܐܦ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ Xܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܘܝܕܝܥܐ ܆
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ |M733b|ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܆ ܕܐܦ : ܚܕ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ³¹⁷ ܆ ³¹⁶ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܪܐ : ³¹⁸ ܬܬܝܗܒ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚX ܙܘܥܐ ܘܡܘܣܝܩܐ XXX|561| ³²⁶ܘܕܡܘܣܝܩܪܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܘܕܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܚܕܐ |ܩ |L203ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܐܟܡܐ