simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܗ̣ܐ ܫܩܠ̣ܬ ܂ ܗܝ ܡܢܗܘܢ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܢ̇ܬܥܓܢ ܂ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܕܐܦ ܂ ܐܬܡ̣ܠ ܩܒܪ̣ܢܝܗܝ ܐܬܡ̣ܠ ܂ ܘܗܐ̣ ܡܠ̣ܟܝܢܢ ܠܗ ܠܝܘܡܢ̇ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܡܫ̇ܢ̣ܐ ܠܗ ܃ ܗ̣ܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠ̣ܟ ܚܝ̣ܐ̈ ܝܝ ܕܐܦ ܒܟܝ ܡ̇ܕܝܢ ܥ̇ܠ ܐܬܡ̣ܠ ܕܠܝܬܘܗܝ ܃ ܘ̣ܐܗܦ̣ܟ ܩܠܟ ܥܠ ܝܘܡܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܘܢܐܬܐ̣̇ ܂ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟܠܐ ܃ ܕܐܦܠܢ ܗܝ ܗ ܐ ܬܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈ ܠܥܝ ܘܢܝܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܂ ܡܛܠ̣ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐ· ܬܝܟ ܂ ܘܐܘܬܪ [ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܟ ܂ ]ܘܠܐ ܬܓܠܘܙ ܕܐܦ [ܕܩܫ̣ܐ ܡܢ ܚܝܠܟ ]ܐܠܐ ܐܬܡܟܟ ܡܛ ܂ ܠ [ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܢܦܘܫ ܒܢܦܫܐ ܕܐܣܠܝܬܗ̇ ܂ ܒܫܟܚܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܕܐܦ ܂ ܗܟܢ ܡܙܕܟܝܐ ܘܕܥܟܐ ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ · X ܒܗ̇ܝ ܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܒܠ̣ܥ ܒܪܘܡܚܐ̣ ܂ ܘܐܬܘ ܡܢܗ ܡܝܐ̣̈ ܕܐܦ ܒܗ̣ ܚܝܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܂ ܘܕܬܗܘܐ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܒܫܪܪܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܘܝܬ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܗܘܝܘ ܂ </page><page> ܘܐܫܬ̣ܒܚܬ ܃ ܕܐܦ ܒܪܝ ܝX ܚܒܝܒܐ ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܫܘܥ ܕܥܡܕ ܂ ܗܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗܘ ܒܗ·ܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܂ ܪܚܡܬܝܗܝ ܓܝܪ ܕܐܦ ܫܦܝܪܬܐ̣ ܂ ܠܣܓܝܐܐ̣̈ ܂ ܘܐܘܪܒ̣ܬ ܕܘܟܪܢܗ ܕܐܒܘܟ̇ ܂ ܗ̇ܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ ܂ ܘܬܡܢ ܬܚ̣ܕܐ ܒܗ̣ ܡܐ ܕܝܪܬ ܥܡܟ ܕܐܦ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܚܘܒܗ ܡܢ ܕܝܠܟ̣ ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ ܂ ܫܪܪܬ ܒܢܦܫܟ̇ ܂ ܕܠܐ̇ ܬܫܬܥܒܕ ܠܥܩܬܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܝܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ </page><page> ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܫ̇ܠܡ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܪܚܝܩ ܐܢܬ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܥܝܩܗ ܩ̣ܛܠܐ ܕܐܦ ܘܡܠܟܐ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܣܕܪܬܝܗܝ ܒܩܢܘܡܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ̇ܝ ܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܡܪ̣ܢ ܃ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܬܪܬܥܣ̣ܪܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܡܬܩܪܝܐ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐXܗܘXܟ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܘܓܐܗܝܢ̣ ܕܢܦܫܬܐ̣̈ ܂ ܐܦ ܕܢܬܥ̇ܕܠܢ ܝ ܒܐܠܗܐ ܐܡܪܚ ܂ ܕܐܦ ܐܬܬܟܣܬ ܃ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܡܐ ܐܗܡܝ ܘܠܐ ܥ̇ܕܪ ܂ ܂ X ܝXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܠܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܥܬܪ ܕܐܦ [ܘ]ܫܡܝܐ̣ ܡ̇ܥܛܦܐ ܚܫܘܟܐ ܂ ܢܘܗܪܐ </page><page> ܫܦܝܪܐ̇̈ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܂ X ܝ ܕܢܦܘܚ 15ܒܦܟܪܘܗܝ ܡܬܛܦܝܣ ܂ ܐܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝ ܕܟܡܐ ܕܐܦ X ܂ 13ܙ X X ܢܫܬܪܘܢ̇X 1ܐܘ ܠܨܒܝܢܝ ܕܟܡܐ ܡܚܝܠ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܂ ܠܐ ܐܢ ܬܡܝܫ ܬܠܒܟܝܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܬܪ·-ܨܬܐ ·X ܙ ܝXX ܕܐܦ ܕܦܘܠܓܐ̈ ܟܕ ܟܠ ܐ·ܟܐ ܕܦܣܥܐ̣ ܬܘܩܠܬܐ̈ ܡܫܟܚܐ ܂ ܗܟܢܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܫܦܝܪ ܢܘܗܪܐ ܠܥܝܢܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡܐ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܥܪܩܐ ܂ ܡܢܗ ܐܦ ܕܐܦ ܐܘܪܚܐ ܬܪ·-ܨܬܐ ·X ܙ ܝXX ܒܪܚܡܬܐ ܡܗܠܟܐ ܒܗ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬܝܒ ܂ ܕܩܕܡ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܗ̣ ܂ ܡܫܪܐ ܓܝܪ ܝ ܡܢ ܝܘܣܦ̣ ܕܐܦ ܨܐܕܘܗܝ ܡܬܟܠܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܗܠ ܡܢ ܐܕܡ ܐ·ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܟܦܢ ܂ ܝܢ̈ ܗܘܘ ܂ ܘܐܟܘܬܗ ܝ ܫܚܠܦܘ ܥܝܕܐ̈ ܕ ܕܐܦ ܐܬܥܝܝ ܕܢܐܟܘܠ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܡܪܫܘܬܐ ܂ ܡܛX
Epistulae Quotquot Supersunt ܗܢܘܢ ܟ̇ܦ̣ܢܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܠܐ ܕܘܝܕ ܥܕܝ̇ܠ ܂ X Xܝ X ܒܠܚܡ̇ܐ ܕܐܦ ܣ̇ܥܪ ܕܘܝܕ ܟܕ ܟܦ̣ܢ ܂ ܘܗܝ ܣܥ̣ܪܘ ܗܘܘ ܐܦ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܝ· ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܒܚ ܥܓܠܬܐ ܕܬܘܪܐ̈ ܂ ܐܦ ܩܪܒܗ ܠܐܠܗܐ ܝX ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܂ ܟܕ ܒܥܐ ܕܢܡܫܚܗ ܠܡܠܟܐ ܂ ܘܠܘ ܡܕܓܠܘ ܡܕܓܠ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܠܘ ܠܐ ܕܟܝ̣ܢ ܓܒܪܐ ܝX ܕܥܡܝ̣ ܂ ܘܐܦ ܐܠܘܓ̣ܕܫ ܘܡܣܝܒܝܢ ܃ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܬܬܝܥܝܢ ܥܪ̇ܘܩܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܢܬܕܢܘܢ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐ ܐܠܘ ܬܒܘ ܗܘܘ ܡܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܙܪ ܕܐܦ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܕܝ̣ ܂ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܙܪ ܂ X Xܝ ܕܝܢܐ ܡܬܬܘܣܦ ܐ̇ܝܟܐ ܕܡܬܬܘܣܦ ܥܘ̣ܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܕܐܦ ܂ [ܫܠܝܐ] Xܟܕ 2ܡܘܣܦ ܘܒܨܪ ܥܠ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܘܩܝܡܐ̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢ ܚܝܐ̈ ܬܒܨܘܪ ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܐ ܂ ܗܝ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܦ ܫܪܝܐ̣ ܘܡܒ̇ܛܠܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܂ ܘܐܝܬ ܚܝܠ̣ܐ̈ ܝ ܒܚܛܝܬܐ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܓܙܪ ܕ[ܝܢ[ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܬܝܒܘܬܐ ܡܒܛܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܪܗܛ ܒܬܪ ܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܢ[ܗܘܐ ]ܟܠ ܐܢܫ ܝ[ܕܥXX X ܂ ]ܝ ܝܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܗܕ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܢܨܝܚܐ̈ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܐ ܬ ܠܢ ܕܢܐܡ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ̣ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܣܦ ܝ ܥܠܝܗܝܢ ܬܠܬܝܢ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬ ܒ ܕܚܟܡܬܐ ܒܢܬ ܒܝܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡܬ ܒܗ ܫܒܥܐ ܝ ܥܡܘܕܝܢ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܫܒܥܐ ܛܒܥܝܢ̈ ܕܨܝܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܝ ܒܘܪܟܬܐ̣ ܥܒ̇ܕܐ ܗܘ̣ ܂ ܘܠܘ ܒܛܠܢܐ ܗܘ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܕܐܦ ܕܒܛܠܢܐ ܗܘܐ ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܐܬܪܐ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܚܟܝܡܘܬܟ ܝܕܥܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ Xܝ ܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܘܫܐ ܡܪܝܡ ܩܠܗ ܘܐܡܪ ܂ ܕܐܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܟܠ ܕܐܦ ܂ ܘܗܫܐ ܡܟܝܠ ܟܘܠ ܕܡܡܠܠ̣ ܝ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܬܐ̣ ܂ ܢܝܚܬܐ ܡܢ ܝ- ܢܡܘܣܐ ܢ ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܂ ܫܘܐܠܐ ܕܬܪܝܢ̈ 1ܕܟܕ ܗܘܐ ܢܘܚ ܒܪ ܕܐܦ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ̣ ܂ ܩ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܢܝܚܬܐ ܂ ܘܚܙܝܢ ܚܢܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܕܝܢ ܠܚܛܝܐ ܕܪܒܘ ܟܬܒܝܢ̈ ܐ̇ܢ ܕܐܦ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܩ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܕܐܢ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ̣ ܡܐܬ ܐܢܬ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܪܗܛ ܂ X ܙ ܠܡܘܡܬܐ̈ 0ܕܬܒܥ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܡܬ̇ܦܠܓ ܇ ܐܢ ܝ 1ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܩܝܪX ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ ܢܟ̣ܒܫܘܢ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܕܚܡܫܐ̣ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ̣ ܂ ܒܢܘ ܡܓܕܠܐ̣ ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܕܨܝܕ ܐܒܓܪ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܂ ܠܘ ܡܚܛܐ ܠܐ ܢܢܛܘ ܕܐܦ ܒܗ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܪܝܐ̣ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܬܟ ܂ ܐܡ̇ ܬܘܒ̣ ܂ ܕܦܪܥ̈ ܐܢܐ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܦ ܬܝܒܘܬܐ ܘܒܛܠܬܗ ܠܓܙܡܐ ܂ ܘܐܫܬܚܠܦܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬ ܐܡܪ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܢܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂ ܘܠܗܝܟܠܐ ܡܛܠ ܂ X ܥܡܘܪܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܂ ܕܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܢܣ̣ܒ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܢܣܒܗ ܣܓܕܝܢܢ̇ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝ ܟܬܝܒ ܂ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܬܡܠܝ̇ܝ ܘܝܘܡܢܐ̇ ܗܘܝܘ̣ ܕܐܦ ܂ ܗܘ ܘܝ ܒ̣ܪܐ ܩܕܡ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ̣ ܘܒܬܪ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܝܠܗ ܗ̣ܘܬ ܣܓܕܬ ܐ ܩܕܡ ܕܢܐܬ̣ܐ ܠܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܢܬܚܙܐ ܕܐܦ ܗܘܝܘ̣ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܓ̣ܕ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܒܐ ܚܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܬܐ ܫܡ̇ܥܝܗܝ ܠܒܪ ܪܥܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ̣ ܕܐܦ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܗܢܐ ܕܡܬܬܘܕܐ 7ܚX ܠܚܘܕܐܝܬ̣ ܂ ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܐܫ̣ܛܪܐ </page><page> ܟܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ̣̈ ܂ ܫ̇ܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ 1ܘܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܕܚܪܡܢܐ ܩܛܘܠܐ̣ ܂ ܐܦ ܡܘܬܐ ܕܓܘܐ ܩ̇ܒܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܕ ܢܣ̇ܓܐ ܢܝܩܪ·ܘܗܝ̣ ܂ ܠܚܪܬ ܐ ܒܫܝܘܠ̣ ܡܬ̣ܡܚܚ̇ ܂ ܕܐܦ ܘܬܡܢ ܗܘܝܐ ܢܩܡܬܐ XܝXܢ </page><page> Xܦܓܪܐ̇ ܂ ܕܡܬܓܪܓܪ 1ܘܡܬܒܣܒܣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܣܝܪܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܬܬܗ ܡܢܘܢ ܂ ܘܠܘ ܠܣܓܕܬܗ ܒܠܚܘܕ ܝ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܂ ܕܠܘܝ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܫܡܐ ܬܗܘܘ̣ܢ̣ ܂ ܐܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ ܐܬܚܫܚ ·X X ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܪܥܝܢܗ ܕܢܣܛܪܝܣ ܕܐܦ ܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܗ ܂ ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܛܠ
Epistulae Quotquot Supersunt ܗ̣ܘ · ܝX ܫܠܡ ܗ̣ܘܐ ܠܪܥܝܢܗX ܕܢܣܛܪܝܣ ܡܚܪܡܐ ܂ ܘܡܢ ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̇ ܂ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐܝ̈ ܕܡܕܢܚ̣ܐ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܫܒܩܗ̇ ܂ ܕܬܗܘܐ ܂ X ܝ ܢܛܝܪܐ ܕ̣ܠܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܘܣܐܡ ܐܢܐ ܡܢ̇ܬܗ̣̇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̈ ܂ ܐ ܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܚܘܬ̈ ܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ̣̈ ܢܩܒ̇ܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܠܪܓܝܙܘܬܟ̣ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܘܡܫܟܚ̣ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܢܦܫܟ X ܦܪܘܫܬܐ̇ ܂ ܫܪܝܬ ܘܫ̇ܠܡܬ ܘܣܝ̣ܟܬ ܘܣܠ̣ܩܬ̇ ܂ ܕܐܦ ܪܐ ܂ ܣܝܟܢܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܂ ܕܠܐ ܣܕܩܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܂ 1ܐܝܟ
Epistulae Quotquot Supersunt ܣܠ̣ܩ ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܢܚܬ ܣ̇ܦܩ ܫܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܟܕ ܝ ܣܠܩ ܫܢ̇ܝ ܡܢ ܕܐܦ ܂ X ܙ ܝX ܘܒܡܣܩܬܗ̣ ܬܚܬܝܐ ܗܘ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܢܚ̣ܬ̣ ܗܘܝܘ ܗܘX
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ̇ ܂ ܢܣ̇ܝܟ ܒܪܗܛܐ ܕܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܡܕܘܕܐ̈ X ܂ ܕܐܦ ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܕܘܫ ܘܢܥܒܪ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܒܪܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܟܢܐ ܫܠܝܛ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܂ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܇ ܦܢ̇ܝ ܚܬܢܐ ܠܣܟܠܬܐ̇̈ ܂ X ܕܕܥ̣ܟ ܕܐܦ ܂ ܠܘ̇ ܠܐ ܝ ܦܬ̇ܚ ܐܢܐ ܠܟܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܆ 10ܐܠܐ ܂ X X X