simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܬܚܡܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܕܢܣܬܥܪܢ̇̈ ܂ ܢܝܒX ܢܡܘܣܐ Xܘ ܕܐܦ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܚܐ̇ ܂ ܘܢܩܦܝܢܢ ܠܦܘܩXܢܐ ܕܡܢܗ ܇ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐܟܪܐ̈ ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܛܡܝܪ ܗܘܐ ܒܩܘܠܥܐ̇ ܂ ܘܠܐ ܕܐܦ ܘܒܙܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡܚܕܐ ܨܒܘܬܐ ܠܡܠܦܢܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܢܣܝܒܪ ܃ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܩܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬܐ̇̈ ܂ ܕܡ̇ܓܗ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ ܢܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܕܠܘ ܠܐ ܣܦܩܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܝ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܠܨܐ ܕܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܫܦܝܪܘܬ ܠܒܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܇ ܝ ܠܛ ܕܐܦ ܚܒܢܐ̈ ܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝ̇ܢܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܩܦܘܢ ܠܗ ܇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐ̣ܠܦܐ̇ ܂ ܕܣ̇ܓܝ ܛܒܐܝܬ ܩܒܝܥܐ̇ ܂ ܘܛܪܩܐܝܬ ܡܥܬܕܐ̇ ܂ ܕܐܦ ܠܒܝܒܐ̇ ܂ ܡܪܦܝܐ ܩܫܝܘܬܐ ܕܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܝ ܡܢ ܒܝܫܐ ܢܬܦܨܘ ܂ ܐܘ ܛܟ ܒܕܘܟ̣ ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܇ ܂ Xܝ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܠܢܣܝܘܢܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܬܒܩܐ ܕܐܦ ܫܦܝܪܬ ܒܟܘܠ ܠܐ ܐܟXܢܘܬܐ̣ ܂ ܘܦܐܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܘܒܐ̣ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢܢ ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܟܠ ܕܚܝ̣ܒ ܠܢ ܂ ܠܚ̇ܡܐ ܕܝܢ ܗܕܐ̣ ܂ ܕܐܦ X0ܠܡܠܬܐ̇ ܕܨܠܘܬܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܓܝܪ ܦܩ̣ܕ ܕܢܘܣܦ̣ ܂ ܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܟܝܡ ܒܟܘܠ ܦܘܠܘܣ ܃ ܟܕ ܟܬ̣ܒ ܃ ܕܡܕܡ ܓܝܪ ܒܢܦܫܝ ܠܐ ܚܫܝܫ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܠܠܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܥܗܕܝܢܢ ܕܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܥܘܗܕܢܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܡܪܝܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܒܙܢܐ ܕܦܠܐܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܦܪܝܫܐ ܠܐ ܝܠܝܦܐ ܘܡܫܩܠܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟܠ ܕܚܝܒ ܠܢ ܂ ܐܘ ܠܫܦܝܪܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܐܡܪ ܒܨܠܘܬܐ̇̈ ܂ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܢܫܬܘܕܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܛܒܬܐ̣̈ ܂ ܡܬܡܚܠܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ̇ ܂ ܠܘܬ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠ̣ ܂ ܐ̇ܝܟܢܐ ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܡ̇ܕܓܠ ܂ ܝX ܘܒܝ-ܢܫܐ ܡ̇ܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܢܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟܠ X0ܕܚܝ̣ܒ ܠܢ ܀ ܘܡܢܗܘܢ ܕܡܐܢܗܘܢ̇̈ ܕܐܦ ܃ · XܘXX XܝXܝܒXܝܝX ܘܝXX ܀ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̣̈ ܂ ܡܛܠ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܡܦܝܣܝXܢXܢ̣ ܂ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܬܕܒܪ ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܝܕܝܥܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̇ܘ ܕܒܒܣܪ ܆ ܐܠܐ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܝ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܕܐܦ ܕܒܝܕ ܕܡܐ̣̈ ܂ ܂ X ܂ ܐܪܐ ܒܬܢܢܐ̈ ܘܒܠܝܒܢܘܢ ܃ ܐܟܙܢܐ ܟܐܡܬ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܙܕܩ̇ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܪܘܚܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܝX ܒܨܠܘܬܐ̈ ܃
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢܢ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܫܬܘܐ ܒܡܫ̇ܝܚܐ̣ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܕܐܦ ܂ ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܣܒܪܐ ܕܣܝܡ ܠܗܘܢ ܡܡܢܥܝܢ ܂ ܬܗܘܐ ܕܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̇ܝ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ X ܂ ܐܘܣܦ ܂ ܢ̇ܚܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܫܡܝܐ̣ ܕܐܦ ܥܡ ܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܪ ܂ ܐܠ̇ܨܐ ܗܟܝܠ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂