simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܂ ܟܕ ܢܚܡ ܠܛܠܝܬܐ ܂ ܝ ܟܕ ܐܫܬܚܠܦ ܒܛܘܪܐ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܘܠܝܘܚܢܢ ܃ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܝ ܕܒ̣ܪ ܥܡܗ ܟܕ ܨܠܝ ܬܢܢ ܃ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢ ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܒܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ܕܥ ܠܐܒܐ ܂ ܝܕܝܥܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܐ ܠܗ ܝ̇ܕܥ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܝ ܗ̇ܘ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܂ ܡܕܝܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܐܦ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢ ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܝܘܡܐ ܘܫܥܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܕܠܐ ܕܐܦ ܘܙܒܢܐ̈ ܘܠܫܢܝܐ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܘܫܥܐ̈ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܝܕܝܥܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ܬ ܀ ܝ · ܛܝܡܝ ܒܪ ܛܝܡܝ ܣܡܝܐ ܃ ܡܣܬܒܪܐ ܕܫܘ̇ܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܃ ܕܠܐ ܢܪܛܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܘܢܚܣܡܘܢ ܂ ܗܝ̇
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܢܘܢ ܐܡܪܘ ܂ ܕܚ̣ܙ ܢ ܠܡ ܐܢܫ ܕܡܦ̇ܩ ܫܐܕܐ̈ ܒܫܡܟ ܕܐܦ ܠܢ ܒܫܡܟ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܫܡܗ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܝܘܡܢܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ ܀ ܐܘܪܩܥܬܐ ܕܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܥܪܣܐ ܟܕ ܂ ܙ XX ܂ ܠܐ ܢ̇ܦܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܝܣܐ̈ ܘܥܦܪܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܐܫܥܝܐ ܟܬܝܒܐ ܗܘܬ̣ ܘܐܒܕܬ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܕܐܦ ܡܠܐܟܝ ܂ ܒܡܠܐܟܝ ܟܬܝܒܐ ܘܠܘ ܒܐܫܥܝܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܕ ܢ ܐܡܪܢ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܦܝܠܝܦܝܣܝܐ̈ ܒܐܓܪܬܐ ܀ ܗܕܐ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܂ ܗܝ̇
Commentarii in Evangelia (II.1) ܡܘܫܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܒܬܪ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܝ ܂ ܝ ܕܐܙܕܘܓܘ ܂ ܘܒܬܪ ܕܐܬܬܠܡܕܘ ܢܛܪܘ ܕܟܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈ Xܠܥܝܡܬܐ̈ ܘܙܥܘܪ̈ ܬܐ ܐܟܬܒ ܕܐܦ ܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܀ ܕ · ܒ · ܕܝܢ ܃ ܟܕ ܡܬܕܡܐ ܠܪܒܗ ܦܛܪܘܣ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܗܢܐ ܢܓܡܘܪ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕ · ܒ · ܀ ܥܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܃ ܛܘܒܢܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܘܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܕܗܘ̣ ܡܨܐ ܕܢܬܠ ܠܢ ܚܝܠܐ ܘܡܠܬܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܢܝܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܗܘ̣ܘ ܡܢ ܟܕܘ ܀ ܬܘܒ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢ ܕܐܦ ܐܢܘܢ ܃ ܐܢ ܝX ܓܝܪ ܐܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܒܝܕ ܡ̇ܠܬܐ ܗܘ̣ܘ ܂ ܝ̣ܕܝܥܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܀ ܥܢ̣ܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢܫܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܕܠܥܣܩܐ̈ ܒܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܬܕܢܝܢ ܢܗ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܝ ܡܢ ܡܓܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ ܀ ܡܪܝܡ ܗܝ̇ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܂ ܟܕ ܦܪܫ ܕܐܦ ܕܠܐ ܬܬ̣ܩ̇ܪܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ̣ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡ̣̇ܬܝ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܡܝܬܐ̈ ܠܡ ܐܟܪܙ ܂ ܕܢܬܬܕܝ̣ܢܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܗܝܡܢܝ̈ ܒܗ ܂ ܘܡܢܗܝܢ̈ ܠܐ ܂ ܘܠܗܕܐ ܡܫܪܪ ܦܛܪܘܣ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܢܘܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܡܬܚ̣̇ܫܒܝܢ ܂ ܐܢ ܗܘ̇ ܕܙܩܝܦ ܡ̇ܠܟܗܘܢ ܕܐܦ ܐ ܙܩ̣ܦܘ ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܫܦ̣ܪ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܐܣ̇ܒܪܘ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܘܬ XX ܡܪܢ ܣܥ̣ܪ ܂ ܕܢܓ̇ܕܗ ܘܟܢ ܐܫ̇ܠܡܗ ܀ ܗܝܕܝܢ ܕܐܦ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡܢ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܦܪܓܠܐ̈ ܂ ܗܝ̇
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ ܡܢ Xܝ ܂ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ̣ܐ ܀ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܝܘܕ̈ ܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܝ ܐܬܚ̣̇ܝܒܘ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܡܛܠ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܘ ܫܘܥ ܡܬ̣ܩܪܐ ܗܘܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܝܚ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܐܦ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܪܫܝܘܗܝ ܡܢ ܒܪܐܒܐ ܂