simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘXܘܝ . X ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܟܠ ܐܫ ܢܫܬܘܙܒ . ܡܛܠ
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
- ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ . ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܚܦܝܛ ܠܟܠ ܐܟܘܬܗ ܠܡ̣ܣܝܚܦ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܫ̣ܕܬ ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆
- ܠܐ ܢܣܦ̣ܩܘܢ ܠܡ̇ܦܩܘ ܘܠܡܬܠ . ܟܕ ܐܟܣܢܕܘܟܝܘܢ ܒܝܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܠܐ̈ ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܕ̇ܫܐ ܗܘܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܐ ܒܐܚܐ ܗ̇ܘ ܒܥܘܡܪܗ̣ ܡ̣ܦܣ ܗܘܝܬ ܒܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܘܥ̣ܒܕ ܕܐܦ ܠܘܬܗ ܐܬ . ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܣ : ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܪܗܛܐ ܢܥܡܠ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܫܝܫ ܇ ܕܐܦ ܕܒܥܡܐ̈ ܪܒܐ̈ ¹ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܛܢ̣ܢܐ ܆
- ܠܟ ܢܩܛܠܟ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܝܘܚܢܢ . ܙܥ ܘܬܡܗ ܣܓܝ . ܘܐܚܕ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܠܝܘܚܢܢ ܒܓܙܪ : ܕܡܝܬ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܘܐܚܘܗܝ̈ . ܘܫܕܪ
- ܥܠ ܗܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܦܝܣܐ ܐܝܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܆ ܬܘܒ ܒ̇ܥܐ : ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܇ Xܢܘܫܘܢܝܗ ܕܚܢܘܟ ܇ ܘܣܘܠܩܗ ܕܐܠܝܐ ܇ ܥܡ ܕܫܪܟܐ . ܘܡܐ
- ܒܛܘܫܝܐ ܢܬܓܘܣܘܢ ܗܘܘ ܇ ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܚܠܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܇ ܕܡܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܪܓܫܘ ܗܘܘ ܒܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ . ܐܢܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܢܘܕܐ : ܘܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܕܒܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܛܗܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆
- ܒܟܠܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܙܠܝܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܕܐܦ ܡܓܥܠ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ . XXX . ܐܠܐ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- ܠܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܨܘܢ ܐܢܘܢ . ܒܟܠ ܕܐܦ ܘܒܝܫܬܐ ܕܓܕܫܬ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ : ܘܐܬܚܡܬ ܘܪܓܙ ܣܓܝ . ܘܦܩܕ
- ܒܕܝ̣ܢܐ ܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܪ ܡܘܬܒܟܘܢ ܘܒܪ ܬܪܘܢܘܣ . ܘܒܪ ܕܐܦ ܕܘܢܘ . ܐܝXܝ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ
- Xܥܡܢܘܐܝܠܝ ܒܥܒܪܝܐ ܚܕ ܗܘ ܫܡܐ X⁶ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܗ . ܘܡܐ ܕܐܦ ܠܗ ܠܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܠܫܡܗܐ̈ . ܠܐ 0 ܡܙܛܡܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܛܠ
- ܡܠܦܢܢ ܣܒܐ ܙܟܐ . ܢܣܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܢܦܫܬܢ̈ . ܐܢ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܡܣܝܒܪܘ . ܟܕ ܡܒܣܪܝܢܢ ܥܠ ܫܢܕܝܟ̈ ܩܫܝܐ̈ . ܗܢܘܢ