simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܢܒܝܐ̈ ܗܘ ܝܗܒ ܪܘܚܐ ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܣܒܪܬܗ ܐܦܩ ܬܐܚܘܕ ܕܐܦ ܕܢܣܒ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ 325 ܒܥܐ ܕܢܚܘܐ ܩܕܡ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܫܠܝܚܘܬܐ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܗܕܐ ܫܐܠܬܝ ܢܦܢܐ ܠܝ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܨܠܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܪܓܝܓܐܐܢܐ ܕܐܚܕܐ . ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫܟܬ ܠܝ ܠܒܝ ܥܕܡܐ
- ܣܥ : ܪܘ̣ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܚܙܬܐ ܡܟܝܠ ܪܒܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܛܘܒܢܐ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̣̈ ܘܠܥܘܡܪܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܪܗ̇ܛܝܢ ܘܘܘ . ܗ̇ܝ
- ܩܕܝܫ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ ܐܦ ܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܨܒܝܢܟ ܕܐܦ ܨܠܘ ܐܢܬܘܢ ܡܐ ܕܡܨܠܝܢ 130 ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܐܝܟ
- ܡܨ ܝܢ ܚܢܢ ܘܥܠ ܗܪ ܓܗ ܕܗܘܢܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ܐ ܡܘܕܥ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܗܝ̇
- ܥܡܘܪܐ̈ ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܫܡܝܐ ܇ Xܢ ܗܕܐ ܕܣܥܪܗ̇ ܕܐܦ ܡܝܘܬܐ̈ ܘܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܗܘܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܠܐ
- ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ . ܒܪ ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗܘܢ : ܘ̇ܪܕܐ̣ ܕܐܦ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܥܗܕܝܢ . ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
- ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܩܪܝ ܢܐܠܦ . ²ܡܢܐ ܕܝܢ ³ܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܕܐܦ . ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ̇ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܦܫܝܩܐ ܠܢ ܕܝܢ
- ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܪܕܬܗX ܠܒܪܒܪܝܐ ܇ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܆ ܒܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܩܨܘܡܐ ܗ̇ܘ
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
- ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܫ . ܡܥܪܙܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫܪܪܐ ܒܕܓܘܢ ܐܟܚܕ ܚܫܝܒ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ
- ܥܘܡܩܐ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܫܬܐܣܐ̈ ܗܘ ܘܠܘ ܥܠ ܡܕܡ ܣܝܡ ܕܐܦ ܐܠܴܐ ܪܡܙܐ 165 ܘܡܢ ܣܗܕܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܬܪܐ ܚܠܝܠܐ ܕܬܢܢ ܕܥ
- ܗܼܢܘܢ ܢܐܬܘܢ ܠܨܒܝܢܐ ܛܒܐܿ . ܒܗܿܝ ܕܢܬܐܡܢܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ̈ . ܡܿܢ ܫܝܢܐܼ . ܣܝܡܐ ܠܝ ܕܐܥܒܕ . ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܐܢܗܼܘ
- ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܫܒܘܩ ܕܗܫܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘ̇X ܠܢ ܕܐܦ ܟܕ ܡܢ ܬܗܪܗ̇ ܕܗܕܐ ܙܐܥ ܘܡܬܪܗܒ . ܐܡ̇ܪ ܐܦ ܠܘܬܗ . ܗ̇ܝ
- ܠܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܕܒܪܐ ⁴³³ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܒܙܘܥܗ̇ . ⁴³⁴ ܕܐܦ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܫܝܢܝܢ ⁴³¹ܒܗ̇ ⁴³²ܫܘܚܠܦܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܥܠܝܒܐ ܘܛܠܝܡܐ ܗܘܐ ܡܘܬܗ ܕܡܪܢ ܨܝܪ ܗܘܐ ܒܡܘܬܗ ܟܕ ܕܐܦ ܚܣܝܐ ܨܝܪ ܗܘܐ ܒܟܐܢܐ̈ ܡܐ ܕܡܬܩܛܠܝܢ 215 ܘܗܢܐ ܢܒܘܬ
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܡܬܢܝ ܒܗ ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܬܿܓܪ . ܪܚܡܘܬܟ ܡܪܝ ܕܐܦ ܚܠܝ̣ܛܬܿ ܒܦܐܪܗܣܝܐ ܕܡܘܢܿܥܐ ܕܠܘܬܟ ܠܗܕܐ ܬܥ̣ܒܕ .
- ܠܟܬܝܒܬܐ̈ ܥܒܪܢ̈ ܘܠܡܫܡܥܬܐ ܇ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܐܚܐ̈ ܘܠܝܢ ܕܐܦ ܬܘܝܪ ܡ̇ܫܒܚܝܢ ܘܘܘ ܠܐܠܘܐ . ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ