simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ) ܒܗ̇ܝ ( X ܕܟ̣ܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ XXܝܢ ܡܫܬܪܪܐX . ܟܕ ܠܘܩܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ²ܐܢܫ ܫܘܠܡܐ ܐܘ ܩܒܘܪܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐX ܝXܡܐ . X ܗ̇ܝ
- . XXX XX X ܝܘܡܬܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܘܒܡܣܩܐ ܘܒܡܚܬܐ . ܒܒ̣ܝܬܐ ܕܐܦ ܗܘܝ̈ ܠܢ ܆ ܠܘܬܗܘܢ ܡܫ̣ܪܝܐ ܕܝܠܢ ܥ̇ܒܕܢ ܗܘܝܢ . ܘܓ̣ܕܫ
- 10 ܗ̣ܝ ܩܢܝܐ ܨܒܘܬܐ̈ ܒܟܝܢܗ̇ ܕܫܘܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܝܐ . ܬܣܬܪܟ ܥܝܪܘܬܟ ܒܡܪܢܝܬܐ ܕܗܕܐ ܦܪܚܬܐ .
- 15 ܗ̣ܝ ܚܝܐ̈ ܗܝ ܒܚܝܘܬܗ̇ . ܘܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܝ ܒܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܕܐܦ ܀ ܀ ܀ 96ܪܘܚܐ ܗܟܝܠ ܕܩܘܕܫܐ ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܡܛܠ
- 20 ܠܟܘܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܡܘ̣ܬܐ ܡܫܝܚܐ . ¹ ⁶ܗܘܘ ¹X⁷ܗܟܝܠ ܐܦ ܕܐܦ ܐܝܟ ܟܗܢܐ . ܕܡܘ̣ܬܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ . ܕܬܗܘܘܢ ܠܥܡܐ ܡܛܠ
- ]ܒܪܢ[ܫܐ ܕܟܝܢܐ ܠܘܬ ܩܘܡܬܐ ]ܗܕܐ [ܕܦܓܪܐ ܇ ]ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܩܒܠ ]ܐܦ ܝܕܥܬܐ̈ ܘܡܪܓܫ[ܢܘܬܐ̈ ܕܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
- X X142ܠܐ ܫܪܟܢܐ ܢܦܘܫ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ . ܠܐ |ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܠܘܬ ܚܒܪܗ ܪܘܥܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܢܫܒܘܩ . ܐܠܐ ܐܝܟ
- X XX X X ܚܝܠܐ̈ ܘܐܬܘܬܐ̈ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܒܗ̇ ²ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܝ̇ ܕܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܘܕܚܠܐ ¹ܡܢ ܥܡܐ ܡܣܬܓܕܐ ܗܘܬ : ܗܘ̇
- X Xܗܘ̇ ܠܥܬܝܪܐ X ¹ܐܡ̣ܪ . ܗܘ̇ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܛܓܢ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܘܬܟܘܢ . ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ
- X ¹⁴ܡܢ ܐܣܘܪܐ̈ X . ¹⁴ܘܐܡ̣ܪ ܬܘ ܢ X ܠܘܬܝ X ¹ܟܠܟܘܢ ܠܐܝܐ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܚܘܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܫܪܝܗ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܐܝܟ
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
- X ܐܢܬܘܢ ܬܩܒܠܘܢ ⁰ܝ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܬܘܒ ܐܠܦ X X⁰ܠܢ ܕܗܘܝܢ X ܕܐܦ X21 ܠܟܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܗܒܘ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ .
- X ܒܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܢܘܕܥ ܚܘܒܐ ܕܨܝܕ ܪܚܡ̇ܝܢ̈ ܡܨܝܐ . ܕܠܡܘܬܐ ܕܐܦ ܚܒܝܒܗ ܕܐܒܐ . X 7 . 71ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒܟܠܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢܢ ܆
- X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ ܕܐܦ X ܕܐܦ ܕܓܚ . . ܟ ܘܘܐ ܒܗ̇ ܡܢ ܫ̣ܠܝܐ ܐܕܪܟ ¹ ܚܢܓܬܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
- X ܕܡܝܪܝܢ ܘܣܓܝܕܝܢ XXX X ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ X ܕܚܡܬܐ ܕܐܦ X ܝܡܝܩܢܐ X--X ܕܚܟܡܬܗ ܕܗܘ̇X ܕܒܫܬܩܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܣܬܓܪ . .
- X ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܒ ܘܒܓܘܗ ܕܗܟܠܐ ܐܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ X XX X ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬ . ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- X ܠܦܫܪܐ ܢܐܬܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩ̣ܝܫܬܐ ܚܘܝܘ : ܕܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܬܚܙܝܘ ܠܗ̇ܘ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܥܓܐ : ܐܝܟܢܐ
- X ⁸ܗ̣ܘ X⁸ ܦܪܘܩܢ ܆ ܪܗܒܘܢܐ ܕܩܝܡܬܢ X ⁸ܗܘ̣ܐ ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩ̣ܡ ܕܐܦ ܆ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܠܢ ܩܝܡܬܐ X ܕܡܠ̣ܟ ܠܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ⁸⁰ܡܕܓܠ . ܡܛܠ
- X0 ܠܕܪܓܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܢܗܘܐ ܚ̇ܫܚ . ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܕܐܦ ܢܣܝܢܐ . ܝܠܝܦܐ . ܣܓܝ ܝܘܠܦܢܐ . ܡܬܥܗܕܢܐ ܙܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- XXX 42ܗܢܘܢ ܒܐܢܫܐ ܥܠ ܬܗܪܐ ܕܒܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܒܟܢܝܫܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܗܕ ܡܙܡܘܪܐ .