simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ
- : ܐܝܟܢܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ
- ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣ ܕܐܦ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ
- ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ : ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ .
- ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆ ܕܐܦ ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ
- ܐܦ ܠܟܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ
- ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ . ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ
- ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
- ܬܚ̇ܡܘ . ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪ
- ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ
- ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ
- ܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܩܝܡ ܡܢ ܡܘܬܐ
- ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ
- ܐܡܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ
- ܐܝܟ X X ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX
- ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
- . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ
- . ܡܬܚܙܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ
- ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ ܕܐܦ ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ
- ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܠܨܐ ܕܐܦ ܒܟܬܒܐ 10ܕܦܪܕܝܣܐ .