simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ
- ܒܬܘܠܚܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܪܬ ܟܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇
- . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܫܘܠܛܢܐ
- ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܘܢܝܗ ܕܛܠܝܐ
- ܥܠܡܐ : ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
- X ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܪܫܝܥܐܝܪ ܡܪܐܡܪܐ
- ܇ ܐܝܢܐ . ܕܐܦ ܡܫ̇ܬܕܪܢܐ ܡܫ̇ܬܡܗ ܗܘ̇ܐ
- ܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܢܩ̣ܗܐ .
- ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ
- ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܚܢܢ ܡܫܬܚ̇ܠܦܝܢܢ
- . ܘ̇ܠܝܬܐ Xܝ ܕܐܦ ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ
- ܕܫܘܐܠܝܟ̈ ¹ . ܕܐܦ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܫܘܐܠܟ
- ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܐ
- ܫܘܒܩܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠܝ ܟܘܡܪܐ ܕܕܡܝܢ̈
- ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܡܝܐ ܡܒܪܟ ܠܗ
- ܩܕܡܢ ܐܡܪܢܢ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܘܡܩܐ̈ ܕܐܪܥܐ
- ܗܟܠ ܝܕܝܥܐ ܆ ܕܐܦ ܠܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܠܐ
- ܡܠܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܠܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ :
- ܩܕܡܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܘܬ ܪܒܘܬܐ X
- ܡܥܠܝ ܟܪܝܒܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܬܘܒX ܢܩܘܘX