simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ
AbbaIs:Ascet ܥܒܕܝܢܢ ܦܘܠܚܢܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܡܬܬܙܝܥ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
ActsMiaphysites ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ
ActsStAnth X ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܝܠܝ
ActsStAnth ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܒܬܪ ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈
ApocPs-Meth ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ
Ath:HomEpist . ܕܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒܘ ⁵ ܥܡ̣ܕܐ
Ath:Inc ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ .
Ath:Inc ܡܢܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗ̇ܘ
Ath:Treatises ܠܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ
Ath:Treatises ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ
Babai:BookUnion ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ
Babai:BookUnion ܠܡܣܟܢ̇ܐ ܃ ܘܢܟܣ ܒܬܪ ܨܘܬܐ ܠܒܝܫܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ
BarAphton:ActsSev ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ
BarBahl:SyrLex ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ
BarBahl:SyrLex ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܝ̇ܬܒ ܒܬܪ ܡܚܙܝܬܐ ܘܐ̇ܡܪ ܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
BarKoni:Schol XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ ܒܬܪ X X -
BarKoni:Schol ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ