simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ |ܕܐܠܗܐ . Xܝ XXbܗ̇ܢܘܢ ²⁵ܕܝܢ ܕܐܚܕܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ²⁴ܕܐ̣ܙܠ
ActsMarMaʿIn ܩܝܡܬܗ . ܘܦܩܕ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܘܕܘܟܬ ܪܘܡܚܐ ܕܒܠܥ . 26 . ܘܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ActsStAnth ܗܠܝܢ ܦܢ̣ܐ ⁸ܛܘܒܢܐ ⁹ܐܢܛܘܢܝܣ ¹⁰ ܠܥܘܡܪܗ̈ ܘܠܕܝܪܗ ܒܬܪ ܣ ⁴ܛܘܒܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ X ܕܝܠܗ̇ ⁶ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ
Ath:HomEpist ܕܢܣ̣ܒܘ ⁵ ܥܡ̣ܕܐ ܦܪܝܫܐ̈ . ܘܩ̇ܕܡܘ ܩ̇ܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܓܘܕܦܐ . ܘܬܘܒ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬ̇ܚܫܒ ܘܢ̇ܬܪܢܐ . ܕܐܢ ܡܢ
Ath:Inc ܟܢܘܫܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܢܝܩܝܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܒܗ̇ ܐܝܟ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܣܪܝܩܘܬ ܡܡܠܠܐ ܕܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܫܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ
Ath:Treatises ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܬܬܗܦܟ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ . ܗܟܢܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܕܗܐ ܡܟܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܝܢܘܐ ܡܬܗܦܟܐ . ܠܐ ܐܡܪ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܃ ܕܠܐ ܐܫܬܒܩܬ ܢܦܫܗ ܒܫܝܘܠ ܃ ܘܐܦܠܐ ܒܬܪ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠ ܂ ܝX ܘܗܟܢܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܒܓܘܢܐ ܕܝܢ X0ܒܣܪܢܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ ܚܦܝܗ ܠܙܝܘܐ ܒܬܪ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܐܣܬܥܪܬ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܐ·ܬܘܗܝ ܒܬܪ ܂ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܢ ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܒܚܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܠܚܕ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܡܣܝܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚ̇ܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ̣
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܒܢܝܗ . ܐܘ̇ ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ العمل الذي يبقى بعد ܒܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܬܘܒ ¹³ܕܢܦܘܫܢ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܀ ܫܪܐ ܕ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܠܐ ܘܡܢܩܕܡ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܪܓܙ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܐܣܪ ܐܢܘܢ ⁵ܒܗܘܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܦܘܪܫ ܒܬܪ ܡܕܡ ܕܚܒܪܟ . . . ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܘ . ܝܢ ܗ̇ܘܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarKoni:Schol ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܘܝ X ܂ ܝܢܝܢ ܕ ܃ ܂ ܝ ܂ X X ܂ ܒܬ ܕ ܒܬܪ ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ ܡܚܕܬ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܥܒܕܗ ܒܬܪ ܂ ܠܢܝܫܐ ܕ ܃ ܂ XXܝ ܂ XXܘX X ܂ ܝXXܝXܝ ܃ ܂ XXܝX X ܝ ܕܝXܐܝܝ
BarKoni:Schol X X - ܂ ܚܠܦ X ܚܢܘܩܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܠܨܐ ܒܬܪ - ܂ ܫܥܝܚܢ̈ X ܂ Xܝܝܪ X - ܂ ܟܝܢXܘܢ ܂ ܠXܝXܐ XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ