simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܚܘܐ ]ܕ[ܡܝܬܪܬܐ̈ ܠܚܪܬܐ ܐܬܒܪܝ . ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗ̇X ܐܬܒܪܝ
ComGenExod ܢܨܒܬܐ̈ . ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܬܬܩܢ ܒܪܢܫܐ . 25ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈
ComGenExod ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܒ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܘܩܕܡ ܢܗܘܘܢ . ܠܘ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܗܘܢ
ComGenExod ܗ̇ܝ . ܘܚ̣ܙܐ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܕ̇ ܐܦ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . [4] 5ܘܫܦܝܪ ܐܠܘܬ ܐܦ ܗܕܐ
ComGenExod ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܡ̇ܬܩܢ . 10ܕܢܩܘܐ ܕܝܢ ܐܘ ܠܐ ܕܒܨܬܐ ܒܬܪ ܕܐܢܫ ܡܠܟܐ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ
ComGenExod ܕܚܘܝ ܚܫܚܬܗ ܕܢܘܗ̇X ܘܕܚܫܘܟܐ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܦ̣ܪܫ ܘܬ̇ܩܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܘܐܝܡܡܐ ܠܘ ܠܟܝܢܗܘܢ ܐܠܐ ܠܥܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܟܢܐ . ܘܡܢ
ComGenExod ܗܠܝܢ ܠܠܝܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܝܡܡܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܠܝ ܠܠܝ ܐܝܡܡ . ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܘܗܘ̣ܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܚܪ . . ܨܒ̇ܐ ܓܝܪ ܠܡܐܡܕ̇ ܕܡܢ
ComGenExod ܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܗܘܐ ܡܬܝܚ . [7]ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ . ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܗ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܕܐܘܕܥ ܥܠ ܬܨܒܝܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܫܢܐ ܒܬܪ X0ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐ . [1X--1X]ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܡܘܫܐ . ܡܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܘܒܕܡܘܬܢ . ܐܝܟ ܒܬܪ . ܐܠܐ X ܗܠܝܢ ܣܦܩܢ̈ ܠܚܪܝܝܐ̈ . ܢܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܫܪܒܢ . ܡܢ
ComGenExod ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ . ܥܣܒܐ̈ ܕܝܢ ܘܙܪܥܐ̈ ܘܚܝܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܬܪ ܕܠܡܥܒܕ . ⁷⁴ 25ܓܠܝܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܠܘ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܗܘ̣ܐ ܬܘܒ ܡܢ
ComGenExod ܫܩܝܗ ܢܦ̇ܩ ܘܡܬܦܠܓ ܠܐܪܒܥܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܒܬܪ ܥܕܢ ܠܡܫܩܝܘܬܗ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܢܗ̇X ܩ̇ܪܐ ܬܢܢ ܠܡܒܘܥܐ . ܕܡܢ
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ . ܐܝܟ X0 ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܗܘܢ ܚܪ . . ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ . ܐܝܕܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܐܬܓܠܝܬ ܠܐܕܡ . ܥܠܗܕܐ ܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܬܢܬ ܐܢܬܬܐ ܘܦܫܩܬ̣ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܐܝܠܢܐ ܕܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ . [4--5]ܡܢ
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܕܩܛܠܗ . ܚ̣ܦܪ ܠܗ ܒܐܪܥܐ ܘܛܫܝܗX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܚܢܩܗ ܐܘ ܢܟ̣ܬ 5ܝ ܠܩܢܝܐ ܕܓܓܪܬܗ ܘܩܛܠܗ . ܕܡܝܐ ܬܘܒ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܐܫܬܥܝ ܗܠܝܢ ܕܩܐܝܢ ܘܕܬܘܠܕܬܗ̈ . ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܢܫܘܗܝ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܡܩܛܪܓ ܩܢܘܡܗ . X [2X]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܐܕܡ . [26]ܐܦ ܠܫܝܬ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܩ̣ܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܫ . ܒܬܪ ܐܢܬܬܗ ܘܝܠܕܬ̣ ܒܪܐ . ܘܩܪܬ̣ ܫܡܗ ܫܝܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܬܐܣܬܐ
ComGenExod ܕܬܢ̣ܐ ܬܘܒ ܢܒܝܐ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܕܗܢܘ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܐܝܢ . ܐܢܘܫ ܚܠܝܘܬܐ ܡܬܦܫܩ ܐܘ ܒܫܡ ܡܪܝܐ . [5 , 1]ܘܡܢ