simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܝ ܘܐ̇ܒܕ ܒܣܟܠܘܬܝ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܕܢܝ ⁵ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ²ܕܐܚܛܐ ܠܟ̣ ܕܛܠܝܐ ³ XXܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ⁴ܕܐ̇ܙܠ
ActsMarBenh&Sar ܕܗܘܘ ܒܥܢܝܢܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܘܐܙܠ ܠܗ ܒܬܪ ܡܬܩܪܝܢܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܟܕ ܒܥܒܕܐ̈ ܣܓܝ ܪܚܝܩܝܢܢ . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܘܢ ܆ ܐܚܕܘܗܝ ܒܬܪ ܠܚܡܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܢܘܢܐ̈ . ܣܒܥ ܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . 22 . ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
Ath:ExposPs ܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܘ ܘܫܬܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܕ̇ ܘܗܕܐ ܐܦ ܥܠ ܒܬܪ ܚܛܝܬܗ . ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܠܘܬ ܒܬܫܒܥ ܐܡܝܕ̇ ܘܗ̇ ܬܘܒ ܕܚܡܫܝܢ
Ath:Inc ܨܕܘܐ ܕܒܟܠ ܝܘܡ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܨܠܚܘ ܒܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܣܗܕܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܘܡܠܝܐ ܕܥܬܝܩܬܐ̈ ܕܓܡܪ ܐܢܝܢ ܒܩܢܘܡܗ ܘܒܟܠX ܂ ܒܬܪ ܕܣܝܡ ܒܟܝܢܐ ܂ ܘܠܦܘܬ ܗ̇ܘ ܕܒܟܬܒܐ ܐܬܝܗܒ ܠܫܒܪܘܬܐ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܂ ܙ XX X ܫܥܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦ ܠܙܝܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܫܪܪ ܐܢܘܢ ܕܒܐܝܢܐ 0ܝ ܫܘܒܚܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܂ ܟܕ ܐܫܬܓܪ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܃ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܒܟܠ ܒܬܪ ܛܒ ܦܓܪܐ ܒܗܘܢ ܒܗܕܡܘܗܝ̈ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܐܦ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
BarBahl:SyrLex شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܒܬܪ
BarEbr:CandSanc ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܝ ܡ̣ܥܨܪܬܝ ܡ̇ܠܝܬ . ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܘܘܢ ܀ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐܪܒܥ . ܡܬܘܕܝܘܣ ܒܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ .
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡܫܘܚܬܐ ܠܐ ܡܣ̇ܝܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟ̣ܝܪܐ . ܒܕܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ⁶ܠܐ ܫܪܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫ̣ܬܟܚ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܪܝ
BarEbr:CandSanc ܟܢ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܢ ܢ̇ܫܦ X܏⁰ܘܢܫ̇ܠܡ . ܐ . ܙܒܢܬܐ ܐܬܚܛܦ ܒܬܪ ܕܡܪܢ . ܒܕܓܘܢ ܡ̇ܨܝܐ ⁹ܕܟܕ ܐܬܚܛܦ . dd X . 38 . ܐܬܚܬܦ ܬܘܒ
BarEbr:CandSanc ܕܒܫܘܢܩܐ ܢܬܕܟܐ ܟܠ ܡܢ ܚܛܗܐ . ܐܝܛܐ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ . ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܬܐ ܀ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܚܛܗܐ ܕܡܘܬܐ ܒܬܪ ܕܥܠ ܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܒܩܢܐ ܗܘ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܝܪܐ ܕܐܦܠܐXX
BarEbr:Ethic ܕܬ̇ܒܥ ܦܘܩܕܢܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܢܬܦܣܣ ²²¹ܠܗ ܢܫܐܠܪܕܝܐܝܬ . ܒܬܪ . ܩܢܘܢܐ ²¹⁸ܕܫܒܥܐ . ܠܐ ܢܫܐܠ ܡܕܡX ²¹ܡܢ ²²⁰ܕܝܠܗ . ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܙܝܬ ܂ ܐܒܘܠ ܐܘܠܝ̣ ܂ ܂ ܂ ܂ ܥܝX ܂ Xܘ ܝXܢܠ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܚܙܘܐ ܝܝ̈ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܢ