simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܡ̇ܒܠܒܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܝܪܝܗܝܢ· ܐܢ ܕܝܢ ܐܒܐ ܐܒܐ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܝܢܝܢ ܕܝܢ ܣܟܘܠܬܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܕܗܠܝܢ ܐܘ
- ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ : ܚܕ ܕܝܝܢ ܟܝܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ ܐܢܬܘܢ ܕܝܠܝܗ ܕܪܘܫܥܐ ܐܬ . ܐ ܀ ܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ
- ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܝܘܬ ܗܕܐ ܢ̇ܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܢܬܘܢ ܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ : ܚܕ ܕܝܝܢ ܟܝܢܐ ܐܡܪܝܢ
- ܇ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪܘܢ ܕܟܠܗ̇ ܠܝܬܝܘܬܐ ܐܬܒܣܪܬ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ̣ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܝܘܬ ܗܕܐ ܢ̇ܦܠܝܢ
- ܫܘܒܩܢܐ ܢܚܘܝܗܝܠܚܛܗܐ ܗ̇ܘ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܐܢܬܘܢ ²ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܕܕܪܡ ܡܢ ܘܠܥܠ ܡܢܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܇ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ
- ܕܦܓܪܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܡܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܐܪܐ ܗܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܠܥܠ : ܕܠܐ ܝܕ̇ܥܝܢ ܘܡܗ̣ܦܟ ܡܟܚܕܢܐܝܬ . ܘܐܡ̇ܪ . ܫܩܠ
- ܕܦܓܪܟܘܢ ܗܝܟܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܢܬܘܢ ܡܚܕܐ ܟܕ ܡܕܡ ܒܡܨܥܬܐ ܠܐ ܣܡ ܐܝ̇ܬܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܆ ¹ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ
- ܠܟܘܢ . ܐܙܕܒ̣ܢܬܘܢ ܓܝܪ̣ ܒܕܡܝܐ̈ . ܫܒ̣ܚܘ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܝܗܐ ܆ ܘܠܐ ܐܝܬܝܟܘܢ
- ܆ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܡܝ̇ܢ ܠܗܕܐ ܆ ܥܠ ܕܐܝܟ ܕܒܪܚܝܐ ܠܡܠܬܐ ܐܢܬܘܢ ܡܡܫܟܢܝܢ X XX XX X ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܠܦܝܢ ܒܥܕܬܐ ܫܩܠܘܗ̇ X
- ܇ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܢܦ̣ܠܬܘܢ̇X ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠܬܘܢ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡܙܕܕܩܝܢ
- ܫܠܝܡܐ ܕܕܚܡܝܟܘܢ̈ ܒܠܚܘܕ : ܡܢܐ ܝܬܝܪܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܡܬܝ ܡܛܠܬܗ ܕܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܫܐܠܝܢ
- . ܠܐ ܗܘܐ ܐܦ ܡܟܣܐ̈ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܥܒܕܝܢ . ¹ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܠܘ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܫܠܝܡܐ ܕܕܚܡܝܟܘܢ̈ ܒܠܚܘܕ : ܡܢܐ ܝܬܝܪܐ ܥܒܕܝܢ
- ܠܗ ܀ ܕ ܝܝܗ ܟܕ ܕ ܝܝܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܝܫܬܝܢ ܘܬܝܫܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐܢܬܘܢ . ܕܠܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܟܘܠ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ
- ܆ X X ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܪܥܝܢܐ ܐܘ ܚܐܦܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ . ܣܡܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܦܫܩܘ . ܟܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܕܪܟܢܢ ܇ ܘܡܛܠ X ܕܟܕ ܫܦܝܪ . ܥܒܕܢ
- ܒܡܐܡܪܐ ܕ̣ ܣܘ . ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܓܘܢܐX ܙܪ̣ܩ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܐܓܘܢܐ ܀ ܐܝܘܐܢܝܣ . ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܟܡܐ ܣܒܪܝܢ
- ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܕܡ . ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܦܩܚ ܗܘ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܘ̇ܝ ܫܢܬܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ .
- ܘܠܐ ܡܕܡ . ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܦܩܚ ܗܘ ܠܢ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬܘܢ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܘ̇ܝ ܫܢܬܐ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ
- ܕܦܩܚ ܗܘ ܠܢ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܢܡܘܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܇ ܘܠܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܐܒܕ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܕܡ . ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ
- ܝܛܗܐ̈ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗܘܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ² ܕܐܣܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܕܐܡܪ ܗ̇ܘ ܝܗܘܒܐ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܫܒܩܝܢ
- ܕܐܢܫܝܢ̈ ܢXܘܘܘܢ ܐܣܝܪܝܢ̈ . ܘܣܓܝ ܕܝܢ ܪܐܙܢܐܝܬX ܒܝܕ ܐܢܬܘܢ ܝܛܗܐ̈ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗܘܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ² ܕܐܣܪܝܢ